به تازگي امكان نظر دادن و امتياز دادن به كتابها فراهم شده است.
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] صفحه بعد>>
                   
 نام : زیست شناسی با رویکرد مولکولی جلد دوم، ویرایش نهم
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : زیست شناسی با رویکرد مولکولی
برگزیدۀ نهمین جشنوارۀ کتابهای آموزشی رشد
ترجمه : الهه علوی , علی آل محمد , منیژه رحمانی , علیرضا ساری , شهریار غریب‌زاده , محمد کرام‌الدینی , وحید نیکنام
ویرایش نهم - چاپ اول - ۱۳۹۰
...............
بخش ۴ - تکامل
خاستگاه زندگی
تنوع و تفاوت‌های فردی
بررسی مختصر جانداران
تغییر گونه‌ها
بخش ۵ - پاسخ به محیط
دستگاه‌های عصبی
رفتار
دستگاه‌های ایمنی
بخش ۶ - تعامل و همبستگی
ساختار و کار اکوسیستم
تغییر در اکوسیستم
فعالیت‌ها
گسترش متن
واژه‌نامه توصیفی
نمایه
..................

مقدمه
جانداران پیرامون ما دست در دست یکدیگر در رقصی کهن و ظریف پای میکوبند. اگرچه ما آدمیان تازهوارد صحنهایم، این رقص ما را سخت به خود مشغول کرده است، چون همهی جانداران از یک گوهرند. این رقص ذهن ما را هم درگیر کرده است، چون تئوری تکامل به ما توانایی ذهنی کندوکاو در جزئیات رو به فزونیِ پیچیدگیهای زندگی را داده است و امروزه تواناییِ دستکاری نظامهای زنده نیز، که در داستانهای علمی ـ تخیلی نسل پیشین ما آمده بود، بدان افزوده شده است. احساس ما نیز در آن درگیر است، چون زیستشناسی ذهن آدمی را در همان نخستین ترازها درگیر میکند. ما نه تنها میدانیم که بخشی از جهان زندهایم، بلکه آن را حس میکنیم: به جانوران و حیات وحش عشق میورزیم، از باغچهمان لذت میبریم و مجذوب نخستیهایی شدهایم که بیشترین شباهتها را به ما دارند.
این روزها نمیتوان درگیر زیستشناسی نوین نشد. تلویزیون در برنامهای خبری اعلام میکند که ژن سرطان پستان [در درخت بید] کشف شده است، روزنامهای گزارش میدهد که در بررسیهای جنایی از تحلیل DNA استفاده می‌شود، مجله‌ای غیر تخصصی درباره‌ی کشف‌های اخیر در مورد تکامل آدمی بحث می‌کند و شخصیتی سرشناس درباره‌ی افزایش جمعیت آدمی، قحطی و مخاطرات پیش روی جنگل‌های بارانی گرمسیری هشدار می‌دهد. ممکن است این مسائل در نگاه نخست بی‌ارتباط به یک‌دیگر به نظر برسند، امّا در واقع نمایانگر چند اصل هستند که در همه‌ی نظام‌های زنده مشترک‌اند؛ این اصول که به بررسی ما درباره‌ی زیست‌شناسی کمک می‌کنند و بنیاد این کتاب بر پایه‌ی آن‌هاست، عبارت‌اند از:

• تکامل: الگوها و فراورده‌های تغییر
• پیوستگی ژنی و زادآوری
• انرژی، ماده و سازماندهی
• علم، فنّاوری و جامعه
• کنش متقابل و همبستگی
• رشد، نمو و تمایز
• حفظ موازنه‌ی پویا
این کتاب، بیش‌تر از دیدگاه زیست‌شناسی مولکولی به این هفت اصل پرداخته و بر ساختارهای ظریف، مانند سلول‌ و ژن‌ و نیز بر فرایندهای مربوط بدان‌ها، متمرکز است. در عین حال، نادرست است اگر تصور کنیم که می‌توانیم زندگی بر کره‌ی خاکی را فقط با بررسی کوچک‌ترین اجزای آن درک کنیم؛ چون همه‌ی این اجزا و فرایندها در نهایت بر کلّ جاندار، که خود با محیط بیرون در تعامل است، اثر می‌گذارند. در این کتاب با برخی از این تعامل‌ها آشنا خواهید شد. از آن مهم‌تر، شما همراه با این کتاب با ماهیت علم نیز آشنا می‌شوید. باید ابزارهای فکریِ کاوشگری را، که در همه‌ی علوم تجربی مشترک‌اند و نظام‌های یگانه و نیرومندی برای طرح پرسش درباره‌ی طبیعت را تشکیل می‌دهند، به‌کار گیرید.
شما در همان حال که با همکلاس‌‌ها و معلم خود می‌کوشید درک خود را از زیست‌شناسی بهتر کنید، با چالش‌های فکری گوناگون
(و شاید گاه نومیدکننده) درباره‌ی ظرایف زندگی بر کره‌ی خاکی نیز روبه‌رو خواهید شد. اما امیدواریم که در عوض به دستاوردهای بزرگی نیز نایل شوید، چون همان‌گونه که گره از بعضی از رازهای نظام‌های زنده می‌گشایید، احساسی فزاینده از شگفتی و احترام به پیچیدگی‌های خیره‌کننده و در عین حال سادگی‌های پروقار زندگی به شما دست خواهد داد.
اگر ما کارمان را خوب انجام داده باشیم، این کتاب درکی فزاینده از هزاران گام رقص زندگی ــ با دیدگاه لازم برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه درباره‌ی مسائل شخصی و اجتماعی ــ و مهارت‌های ضروری برای بحث درباره‌ی این مسائل برای شما به ارمغان می‌آورد.
امیدواریم که شما، همکلاس‌‌های شما و معلم‌تان ما را در راه دستیابی به این هدف‌ها یاری کنید. از انتقادهای شما استقبال می‌کنیم و ورود شما را به ویراست نهم کتاب خوش‌آمد می‌گوییم.
گروه تجدید نظرکنندگان
جان گرینبرگ*، مدیر گروه

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : زیست شناسی با رویکرد مولکولی - جلد اول
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : زیست شناسی با رویکرد مولکولی
برگزیدۀ نهمین جشنوارۀ کتابهای آموزشی رشد
ترجمه : سیدعلی آل‌محمد , منیژه رحمانی , علیرضا ساری , الهه علوی , شهریار غریب‌زاده , محمد کرام‌الدینی , وحید نیکنام
ویرایش : محمد کرام‌الدینی , علی‌اکبر رژدام
ویرایش نهم - چاپ اول - ۱۳۸۹
......................
زیست‌شناسی و چشم‌انداز مولکولی
زیست‌شناسی نوین
س.۱ زیستشناسی در جهان پیرامون ما
س.۲ نگرش زیستشناختی به ایدز
س.۳ هورمون رشد: راهحل نوین برای مسئلهی نوین
روش‌های علمی
س.۴ حل مسئله
س.۵ سازوکار تکامل: علم در عمل
س.۶ تئوری انتخاب طبیعی
علم راهی برای دانستن
س.۷ چشماندازهای علمی
س.۸ نقش زیستشناسان
بخش۱ - انرژی، ماده و سازمان‌دهی
شیمی زندگی
شیمی عمومی
۱.۱ اتمها، مولکولها و ترکیبها
۲.۱ ساختار اتمها
واکنش‌های سلول زنده
۳.۱ واکنشهای شیمیایی
۴.۱ پیوندهای شیمیایی
۵.۱ یونها و سلولهای زنده
بیوشیمی
۶.۱ ترکیبهای آلی و زندگی
۷.۱ کربوهیدراتها
۸.۱ لیپیدها
۹.۱ پروتئینها
۱۰.۱ نوکلئیکاسیدها
رمزگذاری ژنتیک در سلول‌ها
۱۱.۱ مارپیچ دوگانه
۱۲.۱ وظایف DNA
انرژی، زندگی و زیست‌کره
جانداران و انرژی
۱.۲ ویژگیهای جانداران
۲.۲ انرژی و مواد غذایی
۳.۲ انرژی و اکوسیستمها
شارش انرژی
۴.۲ تبدیل انرژی
۵.۲ انرژی و آنتروپی
متابولیسم و انتقال انرژی
۶.۲ آنزیمها و انرژی
۷.۲ واکنشهای شیمیایی در جانداران
۸.۲ انتقال انرژی و ATP
گوارش
۹.۲ گوارش درونسلولی و برونسلولی
۱۰.۲ مروری بر گوارش آدمی
۱۱.۲ کربوهیدراتها، پروتئینها، چربیها و جذب
تبادل مواد با محیط
بخش‌بندی دستگاه‌های زنده
۱.۳ موادی که مبادله میشوند
۲.۳ غشا در نقش سد
سلول‌ها مواد را چگونه مبادله می‌کنند؟
۳.۳ انتشار و اسمز
۴.۳ انتقال غیرفعال و انتقال فعال
انتقال در جانداران پرسلولی
۵.۳ انتقال گاز در آب
۶.۳ سازگاری با زندگی در خشکی
۷.۳ دفع مواد زاید
۸.۳ دستگاه ادراری آدمی
اتوتروفی: گرفتن انرژی از محیط غیرزنده
اتوتروفی و فتوسنتز
۱.۴ اتوتروف چیست؟
۲.۴ مروری بر فتوسنتز
۳.۴ واکنشهای نوری
۴.۴ چرخهی کالوین
فتوسنتز و محیط
۵.۴ آهنگ فتوسنتز
۶.۴ تنفس نوری و سازگاریهای ویژه
۷.۴ فتوسنتز و جوّ
شیمیواتوتروفی
۸.۴ انواع شیمیواتوتروفها
۹.۴ شیمیواتوتروفها و محیط
تنفس سلولی: آزاد کردن انرژی شیمیایی
مروری بر تنفس
۱.۵ متابولیسم و تنفس سلولی
۲.۵ مراحل تنفس هوازی
واکنش‌های تنفس
۳.۵ گلیکولیز
۴.۵ میتوکندری و تنفس
۵.۵ چرخهی کربس
۶.۵ دستگاه انتقال الکترون
۷.۵ اکسیژن، تنفس و فتوسنتز
تنفس و فعالیت‌های سلولی
۸.۵ چرخهی کربس در متابولیسم چربی و پروتئین
۹.۵ تنفس و تولید گرما
۱۰.۵ تنظیم تنفس
بخش۲ - سلول: هم‌ایستایی و نمو
ساختارهای سلولی و کارهای آن‌ها
واحد بنیادی زندگی
۱.۶ بررسی سلول و فنّاوری
۲.۶ دو نوع اصلی سلولها
ساختار سلولی
۳.۶ ساختار سلول پروکاریوتی
۴.۶ ساختار سلول یوکاریوتی
سازمان پرسلولی
۵.۶ همکاری میان سلولها
۶.۶ تقسیم کار
۷.۶ دستگاهها
دستگاه‌های انتقال مواد
دستگاه‌های انتقال مواد در گیاهان
۱.۷ سازگاریهایی برای زندگی روی خشکی
۲.۷ انتقال آب
۳.۷ انتقال مواد غذایی
دستگاه‌های انتقال مواد در جانوران
۴.۷ دستگاههای گردش مواد
۵.۷ گردش مواد در مهرهداران
۶.۷ قلب آدمی
۷.۷ اساس مولکولی انقباض ماهیچه
تنظیم و انتقال
۸.۷ فشار خون
۹.۷ ترکیب خون
۱۰.۷ دستگاه گردش مواد و همایستایی
چرخه‌ی سلولی
زندگی سلول یوکاریوتی
۱.۸ تقسیم سلولی در یوکاریوتها
۲.۸ مراحل چرخهی سلولی
همانندسازی DNA
۳.۸ ساختار DNA
۴.۸ ساخته شدن DNA
۵.۸ ترمیم DNA
میتوز و تقسیم سلولی
۶.۸ مراحل تقسیم سلولی
۷.۸ تفاوت در میتوزهای جانداران گوناگون
تنظیم چرخه‌ی سلولی
۸.۸ کنترل چرخهی سلولی
۹.۸ نقاط بازرسی
بیان اطلاعات ژنتیک
ژنتیک: استفاده از اطلاعات
۱.۹ مادهی ژنتیک
۲.۹ اهمیت پروتئینها
رونویسی
۳.۹ ساختار RNA
۴.۹ پردازش RNA
ساختِ پروتئین
۵.۹ ترجمه
۶.۹ انتقال و تغییر پروتئینها
۷.۹ خطاهای ترجمه
ویروس‌ها
۸.۹ اطلاعات ژنتیک و ویروسها
۹.۹ تأثیر ویروسها
رشد و نمو جانوران
رویدادهای مهم نمو
۱.۱۰ رویان در آغاز
۲.۱۰ رشد، تمایز و شکل
۳.۱۰ از یک سلول تا بسیار: ساخته شدن جاندار
تنوع نمو
۴.۱۰ الگوهای نمو و ارتباطهای تکاملی
۵.۱۰ نموّ آدمی
۶.۱۰ نقصهای هنگام تولّد
ساز وکارهای تمایز سلول
۷.۱۰ کشفِِ ساز وکارهای تمایز
۸.۱۰ همارزیِ ژنتیکِ سلولهای در حال تمایز
۹.۱۰ تعیین و تمایز
، ۱۰.۱۰ تعیین سیتوپلاسمی
۱۱.۱۰ تعاملهای سلول با سلول
رشد و نمو گیاهان
نمو گیاهی
۱.۱۱ رویان و دانه
۲.۱۱ جوانهزدن دانه
۳.۱۱ رشدِ نخستین و پسین
تنظیم رشد و نمو
۴.۱۱ عوامل مؤثر در رشد گیاه
۵.۱۱ اکسینها
۶.۱۱ دیگر محرکهای رشد: جیبرلینها و سیتوکینینها
۷.۱۱ مهارکنندههای رشد: آبسیزیکاسید و اتیلن
پاسخ‌های گیاهی
۸.۱۱ حرکتهای گیاهی و پاسخهای رشد
۹.۱۱ دورهی نوری
بخش۳- وراثت: پیوستگی زندگی
زادآوری
تقسیم سلولی و زادآوری
۱.۱۲ زادآوری غیرجنسی
۲.۱۲ اعداد کروموزومی
۳.۱۲ میوز و تولید گامتها
زادآوری جنسی
۴.۱۲ زادآوری جنسی در میکرو ارگانیسمها
۵.۱۲ زادآوری جنسی گیاهان
۶.۱۲ زادآوری جنسی جانوران
زادآوری آدمی
۷.۱۲ تولید تخمک و چرخهی قاعدگی
۸.۱۲ تولید اسپرم
۹.۱۲ صفات ثانویهی جنسی
۱۰.۱۲ ناباروری و پیشگیری از باروری
الگوهای وراثت
ژن‌ها و کروموزوم‌ها
۱.۱۳ وراثت و محیط
۲.۱۳ مندل و اندیشهی الل ها
۳.۱۳ ژنها و کروموزومها
الگوهای مندلی وراثت
۴.۱۳ احتمالات و ژنتیک
۵.۱۳ توارث اللها
۶.۱۳ تعیین جنسیت
الگوهای دیگر وراثت
۷.۱۳ اللهای چندگانه و اللهایی که رابطهی بارز نهفتگی ندارند
۸.۱۳ ژنهای پیوسته
۹.۱۳ صفات وابسته به X
۱۰.۱۳ ناگسستن کروموزومها
۱۱.۱۳ صفات چند ژنی
دیگر شکل‌های وراثت
شرحی نو بر وراثت
۱.۱۴ درک کُنش ژن
۲.۱۴ توارث سیتوپلاسمی
۳.۱۴ مُهرزنی ژنومی
۴.۱۴ اپیستازی
سازوکارهای ویژه‌ی وراثت
۵.۱۴ سبقت ژنتیک
۶.۱۴ عناصر جابهجا شونده
پیشرفت‌های ژنتیک مولکولی
بررسی ژنوم‌ها
۱.۱۵ پروژههای ژنومی
۲.۱۵ ژنومیک کُنشی
۳.۱۵ فنّاوریها
کاربردها و پیامدهای ژنتیک مولکولی
۴.۱۵ جهش و ترمیم DNA
۵.۱۵ ناهنجاریهای ژنتیک و ژندرمانی
۶.۱۵ جنبههای اخلاقی، قانونی و اجتماعی
ژنتیک جمعیت
گوناگونی ژنتیک در جمعیت‌ها
۱.۱۶ جمعیتها و خزانههای ژنی
۲.۱۶ گوناگونی ژنتیک
۳.۱۶ مدل هاردی ـ واینبرگ
تغییراتِ خزانه‌های ژنی
۴.۱۶ تکامل خُرد در جمعیتهای بزرگ
۵.۱۶ تکامل خُرد در جمعیتهای کوچک
۶.۱۶ صفات کمّی
چالش‌های زیست شناختی
زیست‌شناسی، اخلاق و سیاست عمومی
میکروسکوپ روبشی تونلی
شناسایی زندگی
شناخت فیبروز کیستی
راز رویش گیاهان
تنظیم انرژی و چاقی
تئوری سلولی
کشف راز گردش مواد
ساختار کروموزوم
یادگیری زبان ژنتیک
مولکول‌ها و تمایز ماهیچه
تنظیم تشکیل اندام
تاگ‌سازی
پروژه‌ی ژنوم آدمی
پزشکی و میتوکندری
واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز
نقشه‌برداری از جایگاه‌های صفات کمّی
تئوری
تئوری در علم
ماده‌گرایی و زنده‌گرایی
مهندسی موجود زنده
ژن چیست؟
فعالیت‌ها
فعالیت س الف تحلیل موضوع‌های اخلاقی
فعالیت س ب مشاهده‌ی علمی
فعالیت س‌ ج میکروسکوپ مرکب
فعالیت س د  ایجاد نقشه‌های مفهومی
فعالیت ۱ الف جانداران و pH
فعالیت ۱ ب ترکیبات مواد زنده
فعالیت ۲ الف زنده بودن دانه‌های ذرت
فعالیت ۲ ب انرژی مواد غذایی
فعالیت ۲ ج فعالیت آنزیم‌ها
فعالیت ۲ د گوارش نشاسته
فعالیت ۳ الف سلول‌ها و حرکتِ مواد
فعالیت ۳ ب انتشار و اندازه‌ی سلول‌ها
فعالیت ۳ ج کلیه و هم‌ایستایی
فعالیت ۴ الف فتوسنتز
فعالیت ۴ ب سرعت فتوسنتز
فعالیت ۴ ج شیمیو اتوتروف‌ها
فعالیت ۵ الف چگونگی اثر اکسیژن بر سلول‌ها
فعالیت ۵ ب میزان تنفس
فعالیت ۶ الف ساختار سلول
فعالیت ۶ ب از تک‌سلولی تا پرسلولی
فعالیت ۷ الف حرکت آب در گیاهان
فعالیت ۷ ب ورزش و آهنگ ضربان نبض
فعالیت ۸ الف همانندسازی DNA
فعالیت ۸ ب تقسیم میتوز
فعالیت ۹ الف رونویسی
فعالیت ۹ ب ترجمه
فعالیت ۱۰ الف نمو کرم‌های پُرتار
فعالیت ۱۱ الف دانه‌ها و گیاهان دانه‌رُست
فعالیت ۱۱ ب گرایش‌ها
فعالیت ۱۲ الف مدلی از میوز
فعالیت ۱۲ ب چرخه‌ی زندگی مخمر
فعالیت ۱۲ ج زادآوری در خزه‌ها و گیاهان گلدار
فعالیت ۱۳ الف احتمالات
فعالیت ۱۳ ب فنوتیپ‌های گیاه دانه‌رُست
فعالیت ۱۳ ج آمیزش دی‌هیبریدی
فعالیت ۱۴ الف ژن‌های جهنده
فعالیت ۱۵ الف تعیین فراوانی جهش در باکتری‌ها
فعالیت ۱۶ الف بیماری سلول داسی‌شکل
گسترش متن
پیوست ۱ الف جدول تناوبی عناصر
پیوست ۱ ب رادیوایزوتوپ‌ها و پژوهش‌ در زیست‌شناسی
پیوست ۴ الف ساخته شدن ATP در کلروپلاست‌ها و میتوکندری‌ها
پیوست ۶ الف آماده کردن سلول‌ها برای بررسی
پیوست ۱۲ الف گرده‌افشانی حشرات به لقاح کمک می‌کند
پیوست ۱۳ الف آزمون مربع کای
پیوست ۱۳ ب نقشه‌برداری از ژن‌ها
واژه‌نامه‌ی توصیفی
........................

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : علوم زیستی و بهداشت
توضيحات:
سال اول دبیرستان. مطابق تغییرات کتاب درسی ۱۳۹۱
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ زیست‌شناسی
کتاب برگزیده جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد
تألیف : سیدعلی آل‌محمد , منیژه رحمانی
ویرایش : فریده شریفی
ویرایش سوم - چاپ چهارم - ۱۳۹۱
....................................
پیشگفتار ناشر
پیشگفتار مولفان
فصل ۱: نگرش علمی و علوم زیستی
فصل ۲: ساختار شیمیایی
فصل ۳: تولید کنندگی
فصل ۴: تغذیه
فصل ۵: تولید مثل و وراثت
فصل ۶: بوم شناسی
فصل ۷: سلامتی و بیماری
پاسخنامه
منابع
........................
کتاب کار و راهنمای مطالعهٔ دانش‌آموز

هدف از تهیه و انتشار مجموعه کتاب‌های کار و راهنمای مطالعهٔ دانش‌آموز کمک به توسعه و درک بهتر مفاهیم کتاب‌های درسی و ایجاد مهارت برای پاسخگویی به پرسش‌ها، مسئله‌ها و آزمون‌های گوناگون است. این کتاب‌ها جانشینی برای کتاب‌های درسی نیست، بلکه باید همراه با مطالعهٔ کتاب‌های درسی مورد استفادهٔ دانش‌آموز قرار گیرد.

در هر فصل کتاب‌های زیست‌شناسی این مجموعه، مفاهیم کتاب درسی استخراج و شرح هر یک از آن‌ها جدا از هم بیان شده است.

همچنین، در هر فصل پرسش‌های طبقه‌بندی‌شده در چند گروه با عنوان‌های پرسش‌های مروری، پرسش‌های مقایسه‌ای، گزینه‌های مرتبط، پرسش‌های مفهومی، مروری بر شکل‌های کتاب درسی، و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها تنظیم شده‌اند.
.................................

پیشگفتار مؤلفان
اهداف، ویژگیها و چگونگی تألیف مجموعه کتابهای کار و راهنمای مطالعه، در پیشگفتار ناشر آمده است. پرسشهای فراوان، که براساس مفاهیم کتاب درسی طرح شده‌اند، از ویژگیهای مهم این کتاب است. پرسشهای هر فصل به ترتیب زیر گروه‌بندی شده و هر گروه از پرسشها بر مبنای هدف خاصی که با عنوان آن گروه مشخص شده، به ترتیب از ساده به مشکل تنظیم شده است.
پرسشهای مروری: هدف از این پرسشها، مرور و تکرار مفاهیم هر فصل و یادگیری آنهاست. تکرار یکی از ارکان یادگیری است، بنابراین پاسخ هر پرسشی را که نتوانستید پیدا کنید به کتاب درسی مراجعه و مبحث مربوط به آن را دوباره مطالعه کنید.
پرسشهای مقایسه‌ای: منظور از این پرسشها مقایسهٔ مفاهیم نزدیک به هم، تشخیص موارد مشابه و متفاوت و یافتن رابطهٔ بین آنهاست.
گزینه‌های مرتبط: در این پرسشها چند عبارت مترادف یا چند مطلب مربوط به یک مفهوم در یک ستون و مفهوم موردنظر در ستون دیگر آمده است. یافتن رابطهٔ عبارتها و مطالب یک ستون با مفهوم مربوط به آنها نشانه و تمرینی برای بهتر فهمیدن است.
پرسشهای مفهومی: به‌خاطر سپردن یک مفهوم و درک صحیح آن دو موضوع جداگانه‌اند. منظور از پرسشهای مفهومی، درک صحیح مفاهیم و استفادهٔ درست از آنهاست.

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ سال دوم/ قسمت دوم
توضيحات: نظری (رشتهٔ علوم تجربی)
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ زیست‌شناسی
کتاب تقدیری جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد
تألیف : سیدعلی آل‌محمد , گلناز فم‌تفرشی , منیژه رحمانی
ویرایش : فریده شریفی
چاپ پانزدهم - ۱۳۹۱
........................
مقدمه
پیشگفتار ناشر
پیشگفتار مؤلفان
فصل ۵ تبادل گازها
فصل ۶ گردش مواد
فصل ۷ تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید
فصل ۸ حرکت
پاسخ پرسش‌ها
منابع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ سال دوم/ قسمت اول
توضيحات: نظری (رشتهٔ علوم تجربی)
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ زیست‌شناسی
کتاب تقدیری جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد
تألیف : سیدعلی آل‌محمد , منیژه رحمانی
ویرایش : فریده شریفی
چاپ شانزدهم - ۱۳۹۱
.......................
فصل ۱ مولکول‌های زیستی
فصل ۲ سفری به درون سلول
فصل ۳ سازمان‌بندی سلول‌ها
فصل ۴ تغذیه و گوارش
پاسخ پرسش‌ها
منابع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ سال سوم/ قسمت دوم
توضيحات: نظری (رشتهٔ علوم تجربی)
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ زیست‌شناسی
تألیف : منیژه رحمانی , سیدعلی آل‌محمد
ویرایش : شهریار غریب‌زاده , فریده شریفی
چاپ پنجم - ۱۳۹۱
.....................
مقدمه
پیشگفتار ناشر
پیشگفتار مؤلفان
فصل ۶ تقسیم سلول
فصل ۷ میوز و تولیدمثل جنسی
فصل ۸ ژنتیک و خاستگاه آن
فصل ۹ تولیدمثل گیاهان
فصل ۱۰ رشد و نمو در گیاهان
فصل ۱۱ تولیدمثل و رشد و نمو جانوران
پاسخ پرسش‌ها
................

پیشگفتار مؤلفان
اهداف، ویژگی‌ها و چگونگی تألیف مجموعهٔ کتاب‌های کار و راهنمای مطالعه، در پیشگفتار ناشر آمده است. در اینجا ذکر نکاتی چند ضروری به‌نظر می‌رسد.
1. پرسش‌های فراوان که براساس مفاهیم کتاب درسی طرح شده‌اند، از ویژگی‌های مهم این کتاب است. پرسش‌های هر فصل به‌ترتیب زیر گروه‌بندی شده و هر گروه از پرسش‌ها بر مبنای هدف خاصی که با عنوان آن گروه مشخص شده، به ترتیب از ساده به مشکل تنظیم شده است.
پرسش‌های مروری: هدف از این پرسش‌ها، مرور و تکرار مفاهیم هر فصل و یادگیری آن‌هاست. تکرار یکی از ارکان یادگیری است، ‌بنابراین پاسخ هر پرسشی را که نتوانستید پیدا کنید به کتاب درسی مراجعه و مبحث مربوط به آن را دوباره مطالعه کنید.
پرسش‌های مقایسه‌ای: منظور از این پرسش‌ها مقایسهٔ مفاهیم نزدیک به هم، تشخیص موارد مشابه و متفاوت و یافتن رابطهٔ بین آنهاست.
گزینه‌های مرتبط: در این پرسش‌ها چند عبارت مترادف یا چند مطلب مربوط به یک مفهوم در یک ستون و مفهوم مورد‌نظر در ستون دیگر آمده است. یافتن رابطهٔ عبارت‌ها و مطالب یک ستون با مفهوم مربوط به آنها نشانه و تمرینی برای بهتر فهمیدن است.
پرسش‌های تصویرخوانی: منظور از این پرسش‌ها، دقت در تصاویر، شناسایی اجزا، درک پیام و استخراج مفاهیم آنهاست.
پرسش‌های درست ـ نادرست: تشخیص اینکه یک جمله یا عبارت درست است یا نادرست، افزون بر اینکه سبب یاد‌گیری بهتر یک مفهوم می‌شود، دقت دانش‌آموز را نیز افزایش می‌دهد.
پرسش‌های مفهومی: به‌خاطر سپردن یک مفهوم و درک صحیح آن دو موضوع جداگانه‌اند. منظور از پرسش‌های مفهومی، درک صحیح مفاهیم و استفادهٔ درست از آن‌هاست.
پرسش‌های تحقیقی: یکی از فعالیت‌های آموزشی، وادار کردن فراگیر به فعالیت‌های عملی از جمله یافتن مفاهیم از کتاب‌های مرجع است. پرسش‌هایی را که پاسخ آن‌ها منوط به این‌گونه فعالیت‌ها باشد، پرسش‌ها و فعالیت‌های تحقیقی می‌نامیم.
پرسش‌های چند گزینه‌ای: در پایان هر فصل، نمونه‌هایی از پرسش‌های آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و المپیاد‌های زیست‌شناسی کشور، پرسش‌های چندگزینه‌ای از کتاب‌های معتبر خارجی و همچنین پرسش‌هایی به‌انتخاب مؤلفین به منظور آشنایی دانش‌آموزان با نحوهٔ این‌گونه پرسش‌ها آورده شده است.
2. برای اینکه دانش آموزان عزیز به‌طور فعال‌تر به مطالعه بپردازند، داخل هر فصل تعدادی پرسش با عنوان خود‌آزمایی به تناسب موضوع گنجانده شده است. پرسش‌های این خودآزمایی‌ها ساده و اغلب دو گزینه‌ای هستند و سطوح اولیه یادگیری را می‌آزمایند. اگر گزینهٔ درست را نتوانستید پیدا کنید یا اگر به اشتباه انتخاب کرده‌اید، دوباره مبحث مربوط به آن را مطالعه کنید و تا هنگامی که پاسخ درست همهٔ پرسش‌ها را پیدا نکرده‌اید، مطالعهٔ مبحث بعدی را آغاز نکنید.
3. بجز پرسش‌های مروری، مروری بر شکل‌های کتاب درسی و پرسش‌های تحقیقی، پاسخ سایر پرسش‌ها در قسمت «پاسخ پرسش‌ها» آورده شده است.
4. زندگی‌نامهٔ دانشمندان، جنبه‌های کاربردی موضوعات علمی، یافته‌های جدید و نیز مطالبی که برای بسط مفاهیم کتاب درسی مناسب بوده‌اند، با عنوان بیشتر بدانید در متن درس و در جای خود آورده شده‌اند.
5. هرجا که ذکر جزئیات یک فرایند یا ساختار به درک بهتر آن کمک می‌کرده، شرح مورد نظر با عنوان نمای نزدیک آورده شده است.
مؤلفان

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ سال سوم/ قسمت اول
توضيحات: نظری (رشتهٔ علوم تجربی)
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ زیست‌شناسی
تألیف : منیژه رحمانی , سیدعلی آل‌محمد
ویرایش : شهریار غریب‌زاده , فریده شریفی
چاپ پنجم - ۱۳۹۱
......................
مقدمه
پیشگفتار ناشر
پیشگفتار مؤلفان
فصل ۱ مکانیسم‌های دفاع
فصل ۲ تنظیم عصبی و انواع آن
فصل ۳ اندام‌های حس
فصل ۴ هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز
فصل ۵ در جستجوی ماده‌ی ژنتیک
پاسخ پرسش‌ها
منابع
.....................
ب
پیشگفتار مؤلفان
اهداف، ویژگی‌ها و چگونگی تألیف مجموعهٔ کتاب‌های کار و راهنمای مطالعه، در پیشگفتار ناشر آمده است. در اینجا ذکر نکاتی چند ضروری به‌نظر می‌رسد.
1. پرسش‌های فراوان که براساس مفاهیم کتاب درسی طرح شده‌اند، از ویژگی‌های مهم این کتاب است. پرسش‌های هر فصل به‌ترتیب زیر گروه‌بندی شده و هر گروه از پرسش‌ها بر مبنای هدف خاصی که با عنوان آن گروه مشخص شده، به ترتیب از ساده به مشکل تنظیم شده است.
پرسش‌های مروری: هدف از این پرسش‌ها، مرور و تکرار مفاهیم هر فصل و یادگیری آن‌هاست. تکرار یکی از ارکان یادگیری است، ‌بنابراین پاسخ هر پرسشی را که نتوانستید پیدا کنید به کتاب درسی مراجعه و مبحث مربوط به آن را دوباره مطالعه کنید.
پرسش‌های مقایسه‌ای: منظور از این پرسش‌ها مقایسهٔ مفاهیم نزدیک به هم، تشخیص موارد مشابه و متفاوت و یافتن رابطهٔ بین آنهاست.
گزینه‌های مرتبط: در این پرسش‌ها چند عبارت مترادف یا چند مطلب مربوط به یک مفهوم در یک ستون و مفهوم مورد‌نظر در ستون دیگر آمده است. یافتن رابطهٔ عبارت‌ها و مطالب یک ستون با مفهوم مربوط به آنها نشانه و تمرینی برای بهتر فهمیدن است.
پرسش‌های تصویرخوانی: منظور از این پرسش‌ها، دقت در تصاویر، شناسایی اجزا، درک پیام و استخراج مفاهیم آنهاست.
پرسش‌های درست ـ نادرست: تشخیص اینکه یک جمله یا عبارت درست است یا نادرست، افزون بر اینکه سبب یاد‌گیری بهتر یک مفهوم می‌شود، دقت دانش‌آموز را نیز افزایش می‌دهد.
پرسش‌های مفهومی: به‌خاطر سپردن یک مفهوم و درک صحیح آن دو موضوع جداگانه‌اند. منظور از پرسش‌های مفهومی، درک صحیح مفاهیم و استفادهٔ درست از آن‌هاست.
پرسش‌های تحقیقی: یکی از فعالیت‌های آموزشی، وادار کردن فراگیر به فعالیت‌های عملی از جمله یافتن مفاهیم از کتاب‌های مرجع است. پرسش‌هایی را که پاسخ آن‌ها منوط به این‌گونه فعالیت‌ها باشد، پرسش‌ها و فعالیت‌های تحقیقی می‌نامیم.
پرسش‌های چند گزینه‌ای: در پایان هر فصل، نمونه‌هایی از پرسش‌های آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و المپیاد‌های زیست‌شناسی کشور، پرسش‌های چندگزینه‌ای از کتاب‌های معتبر خارجی و همچنین پرسش‌هایی به‌انتخاب مؤلفین به منظور آشنایی دانش‌آموزان با نحوهٔ این‌گونه پرسش‌ها آورده شده است.
2. برای اینکه دانش آموزان عزیز به‌طور فعال‌تر به مطالعه بپردازند، داخل هر فصل تعدادی پرسش با عنوان خود‌آزمایی به تناسب موضوع گنجانده شده است. پرسش‌های این خودآزمایی‌ها ساده و اغلب دو گزینه‌ای هستند و سطوح اولیه یادگیری را می‌آزمایند. اگر گزینهٔ درست را نتوانستید پیدا کنید یا اگر به اشتباه انتخاب کرده‌اید، دوباره مبحث مربوط به آن را مطالعه کنید و تا هنگامی که پاسخ درست همهٔ پرسش‌ها را پیدا نکرده‌اید، مطالعهٔ مبحث بعدی را آغاز نکنید.
3. بجز پرسش‌های مروری، مروری بر شکل‌های کتاب درسی و پرسش‌های تحقیقی، پاسخ سایر پرسش‌ها در قسمت «پاسخ پرسش‌ها» آورده شده است.
4. زندگی‌نامهٔ دانشمندان، جنبه‌های کاربردی موضوعات علمی، یافته‌های جدید و نیز مطالبی که برای بسط مفاهیم کتاب درسی مناسب بوده‌اند، با عنوان بیشتر بدانید در متن درس و در جای خود آورده شده‌اند.
5. هرجا که ذکر جزئیات یک فرایند یا ساختار به درک بهتر آن کمک می‌کرده، شرح مورد نظر با عنوان نمای نزدیک آورده شده است.
مؤلفان

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : بوم شناسی
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_ زیست‌شناسی
تألیف : محمد کرام‌الدینی
چاپ اول - ۱۳۹۱
.................

سخن ناشر
پیشگفتار مولف
فصل ۱ بوم شناسی چیست؟
فصل ۲ بوم شناسی اجتماع
فصل ۳ اکوسیستم ها و دخالت آدمی
فصل ۴ بیوسفر
فصل ۵ زیست شناسی حفاظت
پیوست ها
منابع
................
پیشگفتار مولف

بوم شناسی یکی از موضوع های جالب و در عین حال پر اهمیت زیست شناسی است. برای درک بهتر مفاهیم آن باید در مکان و زمان سفر کنیم؛ تفکر سیستمی داشته باشیم، دید خود را گسترش دهیم، نگاهی همه سو بین و کل نگر داشته باشیم و بر پایه بینش علمی، رویدادهای گذشته را مرور و آینده را پیش بینی کنیم.

اگر ترازهای زیستی را به ترتیب از کوچک به بزرگ ، اتم، مولکول، درشت مولکول،اندامک،سلول،بافت،اندام، دستگه، موجود زننده، جمعیت،‌گونه، اجتماع و بیوسفر بدانیم، بوم شناسی بیشتر با ترازهای درشت تر از جمعیت سروکار دارد. مثلا همانطور که ما وقتی که یک موجود زنده را در نظر میگیریم، معمولا کاری به یکایک سلولهای سازنده بدن آن نداریم و به تولد و مرگ یا سرنوشت هزاران سلولی که در هر لحظه درون بدن آن متولد می شوند، یا می میرند توجه نداریم؛ در بوم شناسی هم بیشتر «گونه » را در نظر میگیریم و به زندگی و مرگ یکایک افراد گونه توجه چندانی نمی کنیم.

کوشیده ایم در این کتاب بیشتر مفاهیم اصلی و پایه ای بوم شناسی را درحد حوصله مخاطب به زبان ساده و بی پیرایه مطرح کنم و از کاربرد موارد غیرضروری حاشیه ای بپرهیزم. نمیدانم تا چه حد موفق بوده ام. فلذا، داوری را به شما وامی گذارم و سپاسگذار خواهم بود چنانچه مرا از نظر خود و کاستی های کتاب آگاه فرمایید. این کتاب در واقع متن درهم آمیخته ای است که درابتدا به قصد تدریس از چند کتاب مختلف ترجمه کرده ام. ناگفنه نگذارم که عمده کار را از نوشته های نغز خانم«سیلویا میدر» گرفته ام که سالهاست در توفیقی اجباری با قلم ایشان سروکار داشته ام. بنابراین این کتاب متنی کمتر تالیفی، بلکه بیشتر ترجمه ای است.

محمد کرام الدینی

فروردین ماه 1391

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : المپیادهای زیست شناسی ایران
توضيحات: جلد دوم

۱۳۸۴-۱۳۸۸

ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_ زیست‌شناسی

تألیف : محمد کرمی نژاد رنجبر , بهرام خردمند

ویرایش : محمد کرام‌الدینی

تعداد صفحات : ۱۴۰

سخن ناشر
از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.

فرست مطالب

درباره ی ناب
سخن ناشر
بخش اول: آزمون ها
نهمین المپیاد
دهمین المپیاد
یازدهمین المپیاد
دوازدهمین المپیاد
سیزدهمین المپیاد
بخش دوم: پاسخ آزمون ها
نهمین المپیاد
دهمین المپیاد
یازدهمین المپیاد
دوازدهمین المپیاد
سیزدهمین المپیاد


نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : المپیادهای زیست شناسی ایران
توضيحات: جلد اول

۱۳۷۷-۱۳۸۳

ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_ زیست‌شناسی

تألیف : محمد کرمی نژاد رنجبر , بهرام خردمند

ویرایش : محمد کرام‌الدینی

تعداد صفحات : ۲۴۰

پیش‌گفتار مؤلفان
در صبحگاه روز نهم بهمن ماه 1377 جامعه‌ی علمی ـ آموزشی کشور شاهد رویدادی نوپدید بود که نوید تحولی امید‌بخش را در آموزش زیست‌شناسی کشور می‌داد. این رویداد در واقع رونمایی آزمون نخستین المپیاد زیست‌شناسی کشور و شامل 80 پرسش چندگزینه‌ای بود.
پرسش‌های این آزمون گرچه در ظاهر به نمونه‌های رایج آن زمان شباهت بسیار داشتند، در محتوا متفاوت بودند، به گونه‌ای که می‌شد عمق آنها را به روشنی مشاهده کرد. به عبارت دیگر، بیشتر پرسش‌های این آزمون در ارزشیابی از تراز دانشی دانش‌آموزان فراتر رفته بودند و لذا دانش‌آموزان برای پاسخ دادن بدان‌ها می‌باید از قوه‌ی استدلال و توان حل مسئله نیز استفاده می‌کردند و نشان می‌دادند که به تراز‌های عمیق یادگیری، مانند ادراک، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابی نیز رسیده‌اند.
این نوآوری خود را در آزمون‌های پی در پی این المپیاد آشکارتر کرد و رفته‌رفته به پیدایش انواعی از پرسش‌ها منجر شد که امروزه برخی بدان‌ها «پرسش‌های المپیادی» می‌گویند.
بی‌گمان دانش‌آموز برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی، علاوه بر لزوم تسلط بر مفاهیم زیست‌شناختی، به کاربرد قوه‌ی استدلال، منطق، تفکر علمی، و نیز تسلط بر مفاهیم مرتبط با زیست‌شناسی، مانند ریاضی، فیزیک و شیمی نیازمند است.
بنابراین، دانش‌آموزانی که قصد دارند در آزمون المپیاد زیست‌شناسی کشور شرکت کنند، در نخستین گام با دو مشکل اساسی روبه‌رویند. آنان از یک سو، باید مفاهیم زیست‌شناسی را به‌طور عمیق بیاموزند و به مفاهیم علمی گوناگون تسلط داشته باشند و از سوی دیگر، با کمبود منابع مشخص دست و پنجه نرم کنند. به علاوه، مطالعة منابع متعددی که برای آمادگی المپیاد زیست‌شناسی توصیه می‌شوند، نیاز به وقت بیش از حد و تسلط به زبان انگلیسی دارد.
اما بی‌گمان، آزمون‌های این المپیاد که سال‌هاست به جامعه‌ی علمی ـ آموزشی ما عرضه می‌شوند، می‌توانند راهی آسان و میان‌بُر برای داوطلبان شرکت در آن پیش پای داوطلبان بگذارند. با بررسی و مطالعه‌‌ی مجموعه‌ی سؤالات این المپیاد می‌توان به محتوا و روش المپیاد زیست‌شناسی کشور بیشتر پی برد. به‌عبارت دیگر، به گفته‌ی دانش‌آموزانی که توانسته‌اند در این المپیاد نتایج خوبی به‌دست آورند و در آن بدرخشند، یکی از راه‌های مؤثر، اما آسان برای تسلط عمیق بر زیست‌شناسی، پیگیری موضوع‌های آن از طریق بررسی و تحقیق در این پرسش‌هاست.
کتابی که در دست دارید، شامل همه‌ی سؤالات این المپیاد، از نخستین دوره‌ی آن تاکنون است و بنابراین، مرجعی جامع در این زمینه به‌شمار می‌رود. کوشیده‌ایم برای هر یک از پرسش‌ها، پاسخی تشریحی و کامل، تا آنجا که در حوصله‌ی خوانندگان گرامی کتاب است، ارائه دهیم و راهنمایی‌های لازم را برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی در کتاب بگنجانیم. امید‌واریم بدین طریق خدمتی هر چند کوچک به جامعه‌ی علمی ـ آموزشی کشور کرده باشیم.
از آنجا که می‌دانیم ممکن است کتاب نقص‌هایی داشته باشد لذا از دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان محترم درخواست می‌کنیم که ما را از وجود کاستی‌های آن آگاه کنند. پیشاپیش سپاسگزاریم.
مؤلفان
اردیبهشت 1389

سخن ناشر
از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.
برای پشتیبانی علمی از کتاب‌های این مجموعه و تعامل با دانش‌آموزان و مدرسان، وبگاه مخصوصی پیش‌بینی شده است که به‌زودی راه‌اندازی می شود.

فهرست مطالب
دربارة ناب
سخن ناشر
پیش‌گفتار مؤلفان
بخش اول: آزمون‌ها
نخستین المپیاد
دومین المپیاد
سومین المپیاد
چهارمین المپیاد
پنجمین المپیاد
ششمین المپیاد
هفتمین المپیاد
هشتمین المپیاد
بخش دوم: پاسخ آزمون‌ها
نخستین المپیاد
دومین المپیاد
سومین المپیاد
چهارمین المپیاد
پنجمین المپیاد
ششمین المپیاد
هفتمین المپیاد
هشتمین المپیاد

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] صفحه بعد>>
آرشيو کتاب   
جستجوي كتاب  
 
جستجو براي:  
جستجو در:  
افراد آنلاين: 84    بازديد امروز: 7    كل بازديدها: 74887
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما