به تازگي امكان نظر دادن و امتياز دادن به كتابها فراهم شده است.
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] [4] صفحه بعد>>
                   
 نام : شیمی ۳ و آزمایشگاه
توضيحات: برهم‌کنش میان مواد
سال سوم/نظری(رشته‌های علوم تجربی-ریاضی و فیزیک)
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ شیمی
تألیف : محبوبه صادقی , فرشاد صیرفی‌زاده
ویرایش : منصور عابدینی , فریماه معین
چاپ دوازدهم - ۱۳۹۱
.......................
بخش ۱ واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری
بخش ۲ ترمودینامیک شیمیایی
بخش ۳ محلول‌ها
خودآزمایی(۱)
خودآزمایی (۲)
خودآزمایی(۳)
خودآزمایی(۴)
خودآزمایی (۵)
پاسخ پرسش‌ها
منابع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : شیمی ۲ و آزمایشگاه (ویرایش دوم ۱۳۹۱)
توضيحات: ساختار، واکنش‌پذیری و رابطه‌ی میان آن‌ها
سال دوم دبیرستان نظری(رشته‌های علوم تجربی-ریاضی و فیزیک)
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ شیمی
تألیف : محبوبه صادقی , فرشاد صیرفی‌زاده
ویرایش دوم - چاپ اول - ۱۳۹۱
.................................

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : شیمی ۱
توضيحات: شیمی برای زندگی
سال اول دبیرستان همهٔ رشته‌ها
ازمجموعه کتابهای : کار و مطالعه‌ی دانش‌آموز _ شیمی
تألیف : محبوبه صادقی , فرشاد صیرفی‌زاده
ویرایش : منصور عابدینی , علی سیدی اصفهانی
چاپ بیست و یکم - ۱۳۹۰
......................
بخش ۱ مایعی کمیاب در عین فراوانی
بخش ۲ در پی هوایی پاکیزه!
بخش ۳ مصرف دوباره تنها راه ادامه
بخش ۴ طلای سیاه، اندوخته‌ای رو به پایان
پاسخ پرسشها
منابع

......................
پیشگفتار مؤلفان
اهداف، ویژگیها و چگونگی تألیف مجموعهٔ «کتابهای کار و راهنمای مطالعه» در پیشگفتار ناشر آمده است. در اینجا بیان نکاتی چند ضروری به‌نظر می‌رسد.
1. در این کتاب تعداد زیادی پرسش، در قالب 4 بخش آورده شده است که پرسشهای هر بخش به‌ترتیب زیر گروه‌بندی شده و هر گروه براساس هدف خاصی که با عنوان آن گروه مشخص شده، به ترتیب از ساده به مشکل تنظیم شده است.
پرسشهای مروری: هدف از این پرسشها، مرور و تکرار مفاهیم هر بخش است. تکرار یکی از ارکان یادگیری است. بنابراین پاسخ هر پرسش از این مجموعه را می‌توانید با مراجعه به متن درس پیدا کنید.
پرسشهای مفهومی: به‌خاطر سپردن یک مفهوم و درک صحیح آن دو موضوع جداگانه‌اند. منظور از پرسشهای مفهومی، درک صحیح مفاهیم و استفادهٔ درست از آنهاست.
پرسشهای مرتبط: در این پرسشها چند عبارت در یک ستون و چند واژه که هر یک به نوعی با یکی از عبارتهای ستون اول ارتباط دارد، در ستون دیگر آمده است. یافتن رابطة بین عبارتهای یک ستون با واژه‌های ستون دیگر تمرینی برای بهتر فهمیدن است.
پرسش‌های مقایسه‌ای: هدف از این پرسشها مقایسهٔ مفاهیم نزدیک به هم، تشخیص موارد مشابه و متفاوت و یافتن رابطهٔ بین آنهاست.
پرسشهای درست، نادرست: تشخیص اینکه یک جمله یا عبارت درست است یا نادرست، افزون بر اینکه سبب یادگیری بهتر یک مفهوم می‌شود، دقت دانش‌آموز را نیز افزایش می‌دهد.
پرسشهای تحقیقی: یکی از فعالیتهای آموزشی، وادار کردن فراگیر به فعالیتهای عملی از جمله یافتن مفاهیم از کتابهای مرجع است. پرسشهایی را که پاسخ آنها منوط به این گونه فعالیتها باشد، پرسشهای تحقیقی می‌نامیم.
پرسشهای تحلیلی: سطح این پرسشها اندکی فراتر از مطالب هر فصل است و هدف از طرح این پرسشها، وادار کردن دانش‌آموز به تفکر بیشتر و پرورش خلاقیتهای اوست.
پرسشهای چهارگزینه‌ای: در پایان هر بخش، تعدادی پرسش چهارگزینه‌ای به‌منظور آشنایی دانش‌آموزان با این گونه پرسشها آ‌ورده شده است. از این پرسشها به وسیلهٔ مؤلفان طراحی شده است.
2. عبارتهای مهم هر موضوع، با حروف ایرانیک نشان داده شده‌اند.
3. پاسخ پرسشهای چهارگزینه‌ای و برخی از پرسشهای مفهومی هر بخش در «پاسخ پرسشها» آورده شده است.

مؤلفان

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : محلول‌ها و ترمودینامیک شیمیایی
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_شیمی
تألیف : مهران آقایی
ویرایش : منصور عابدینی , حسین آقایی , تینا جلالی
چاپ اول - ۱۳۸۸
...................

سخن ناشر
پیش گفتار مؤلف
فصل ۱. واکنش‌های شیمیایی – موازنه و محاسبه
۱-۱ واکنش شیمیایی و معادله‌ی شیمیایی
۱-۲ موازنه کردن معادله‌ی واکنش شیمیایی
۱-۳ دسته‌بندی واکنش‌های شیمیایی
۱-۴ استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی
۱-۵ اطلاعات حاصل از معادله‌ی شیمیایی موازنه شده
۱-۶ معادله‌ی موازنه‌شده‌ی شیمیایی و محاسبه در شیمی
۱-۷ استوکیومتری در واکنش‌های مربوط به گازها
۱-۸ درصد خلوص مواد
۱-۹ استوکیومتری و واکنش‌ها در محلول
۱-۱۰ واکنش‌دهنده‌ی محدود‌کننده، واکنش‌دهنده‌ی اضافی
۱-۱۱ بازده واکنش و بازده درصدی واکنش
پرسش و تمرین
فصل ۲. ترمودینامیک شیمیایی
۲-۱ آشنایی با انرژی و انواع آن
۲-۲ انرژی و قانون اول ترمودینامیک
۲-۳ انرژی درونی
۲-۴ تابع آنتالپی
۲-۵ ظرفیت‌های گرمایی
۲-۶ گرماشیمی
۲-۷ برخی تغییر آنتالپی‌های مهم
۲-۸ تعیین جهت پیشرفت واکنش
پرسش و تمرین
فصل ۳. محلول‌ها
۳-۱ محلول چیست؟
۳-۲ معیارهای غلظت
۳-۳ انحلال‌پذیری
۳-۴ خواص غلظتی محلول‌ها
۳-۵ محلول‌های الکترولیت و ناالکترولیت
۳-۶ کلوییدها و ذره‌های کلوییدی
پرسش و تمرین
فصل ۴. اسیدها و بازها
۴-۱ تعریف عمومی اسید و باز
۴-۲ نظریه‌ی اسید – باز آرنیوس
۴-۳ نظریه‌ی اسید – باز برونستد – لوری
۴-۴ نظریه ی اسید – باز لوویس
۴-۵ اسیدها و بازهای قوی
۴-۶ اسیدها و بازهای ضعیف
۴-۷ اسیدهای چندپروتونی
۴-۸ حاصل‌ضرب Ka و Kb یک جفت اسید و باز مزدوج
۴-۹ یونش آب و ثابت Kw
۴-۱۰ مقیاس pH
۴-۱۱ محلول بافر
پرسش و تمرین
پاسخ پرسش‌ها و تمرین‌های انتخابی
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳
فصل ۴
منابع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : شیمی آلی
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_شیمی
تألیف : علی سیدی
ویرایش : منصور عابدینی
چاپ دوم - ۱۳۹۱
..................
درباره ی ناب
سخن ناشر
پیش گفتار مؤلف
بخش اول: هیدروکربن‌ها
فصل ۱. آلکان‌ها
۱-۱ ساختار آلکان‌ها
۱-۲ ایزومری، هیدروکربن‌های راست – زنجیر و شاخه‌دار
۱-۳ نام‌گذاری آلکان‌ها به روش معمولی
۱-۴ انواع کربن و هیدروژن
۱-۵ گروه‌های آلکیل
۱-۶ نام‌گذاری آلکان‌ها به‌روش آیوپاک
۱-۷ خواص فیزیکی آلکان‌ها
۱-۸ وجود آلکان‌ها در طبیعت و کاربرد آنها
۱-۹ خواص شیمیایی آلکان‌ها
۱-۹-۱ سوختن و تجزیه‌ی عنصری
۱-۹-۲ گرمای سوختن آلکان‌ها – محاسبه‌ی گرمای سوختن متان
۱-۹-۳ گرمای مولی و گرمای سوختن یک گرم از سوخت‌ها
۱-۹-۴ واکنش جانشینی – کلردار کردن متان
۱-۹-۵ مکانیسم واکنش کلردار کردن متان
۱-۹-۶ هالوژن‌دار کردن متان با سایر هالوژن‌ها
۱-۹-۷ هالوژن‌دار کردن سایر آلکان‌ها
۱-۹-۸ نام‌گذاری مشتق‌های هالوژن‌دار آلکان‌ها
پرسش و تمرین
فصل ۲. آلکن‌ها
۲-۱ نام‌گذاری آلکن‌ها
۲-۲ ساختار اتیلن
۲-۳ ایزومری در آلکن‌ها
۲-۴ خواص فیزیکی آلکن‌ها
۲-۵ واکنش‌های حذفی – تهیه‌ی آلکن‌ها
۲-۶ خواص شیمیایی آلکن‌ها – واکنش‌های افزایشی
۲-۶-۱ افزایش هیدروژن به آلکن‌ها – گرمای هیدروژن‌دار شدن
۲-۶-۲ افزایش هالوژن به آلکن‌ها
۲-۶-۳ افزایش هیدروژن هالید به آلکن‌ها – قاعده‌ی مارکونیکف
۲-۶-۴ افزایش آب به آلکن‌ها
۲-۶-۵ اکسایش آلکن‌ها
۲-۶-۶ بسپارش آلکن‌ها
پرسش و تمرین
فصل ۳. آلکین‌ها
۳-۱ ساختار استیلن
۳-۲ نام‌گذاری آلکین‌ها
۳-۳ ایزومری در آلکین‌ها
۳-۴ خواص فیزیکی آلکین‌ها
۳-۵ خواص شیمیایی آلکین‌ها
۳-۵-۱ هیدروژن‌دار کردن آلکین‌ها
۳-۵-۲ افزایش هالوژن به آلکین‌ها
۳-۵-۳ افزایش هیدروژن هالید به آلکین‌ها
۳-۵-۴ افزایش آب به آلکین‌ها
۳-۶ خصلت اسیدی استیلن و ۱-آلکین‌ها
۳-۷ تهیه‌ی استیلن
۳-۸ سوختن استیلن و آلکین‌ها
پرسش و تمرین
فصل ۴. سیکلوآلکان‌ها
۴-۱ نام‌گذاری هیدروکربن‌های حلقوی سیرشده
۴-۲ ایزومری در سیکلوآلکان‌ها
۴-۳ خواص فیزیکی سیکلوآلکان‌ها
۴-۴ صورت‌بندی سیکلوآلکان‌ها
۴-۵ ایزومری هندسی در سیکلوآلکان‌ها
۴-۶ خواص شیمیایی در سیکلوآلکان‌ها
پرسش و تمرین
فصل ۵. هیدروکربن‌های آروماتیک یا معطر
۵-۱ ساختار بنزن
۵-۲ پایداری بنزن –گرمای هیدروژن‌دار شدن
۵-۳ نام‌گذاری مشتق‌های بنزن
۵-۴ ایزومری موضعی
۵-۵ خواص فیزیکی بنزن
۵-۶ خواص شیمیایی بنزن – واکنش‌های جانشینی الکترون‌دوستی
۵-۶-۱ نیترودار کردن (نیتراسیون) بنزن
۵-۶-۲ هالوژن‌دار کردن (هالوژناسیون) بنزن
۵-۶-۴ سولفودار کردن (سولفوناسیون) بنزن
۵-۶-۵ اکسایش بنزن
۵-۶-۳ آلکیل‌دار کردن (آلکیلاسیون) بنزن
۵-۷ تولوئن
۵-۷-۱ اکسایش تولوئن
۵-۸ هیدروکربن‌های آروماتیک متراکم
۵-۹ هیدروکربن‌های سرطان‌زا
پرسش و تمرین
بخش دوم: ترکیب‌های آلی اکسیژن‌دار و نیتروژن‌دار
فصل۶. الکل‌ها، فنول‌ها و اترها
۶-۱ الکل‌ها
۶-۱-۱ نام‌گذاری الکل‌ها – انواع الکل
۶-۱-۲ ایزومری در الکل‌ها
۶-۱-۳ خواص فیزیکی الکل‌ها
۶-۱-۴ تهیه‌ی الکل‌ها
۶-۱-۵ خواص شیمیایی الکل‌ها
۶-۲ فنول‌ها
۶-۳ اترها
پرسش و تمرین
فصل۷. آلدهیدها و کتون‌ها
۷-۱ نام‌گذاری آلدهیدها و کتون‌ها
۷-۲ خواص فیزیکی آلدهیدها و کتون‌ها
۷-۳ تهیه‌ی آلدهیدها و کتون‌ها
۷-۴ خواص شیمیایی آلدهیدها و کتون‌ها
پرسش و تمرین
فصل ۸. کربوکسیلیک اسیدها
۸-۱ نام‌گذاری کربوکسیلیک‌اسیدها
۸-۲ خواص فیزیکی کربوکسیلیک‌اسیدها
۸-۳ تهیه‌ی کربوکسیلیک‌اسیدها
۸-۴ خواص شیمیایی کربوکسیلیک‌اسیدها
پرسش و تمرین
فصل ۹. آمین‌ها
۹-۱ نام‌گذاری آمین‌ها
۹-۲ ایزومری در آمین‌ها
۹-۳ خواص فیزیکی آمین‌ها
۹-۴ تهیه‌ی آمین‌ها
۹-۵ خواص شیمیایی آمین‌ها
پرسش و تمرین
پاسخ پرسش‌ها و تمرین‌ها
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳
فصل ۴
فصل ۵
فصل ۶
فصل ۷
فصل ۸
فصل ۹
منابع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : حل کردن مسئله‌ها در شیمی شیمی عمومی مریل با نگرش کاربردی
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی
تألیف : اسمیت , هایمز , اسموت
ترجمه : احمد خواجه‌نصیر طوسی
چاپ دوم - ۱۳۸۳
...................
پیشگفتار
۱ مهارتهای علم شیمی
۱-۱ خواندن مطالب علمی
۱-۲ استخراج نتایج
۱-۳ ترسیم نمودار
۱-۴ تفسیر داده‌ها
۲ حل کردن مسئله
۲-۱ سیستم بین‌المللی (SI)
۲-۲ ارقام با معنی
۲-۳ واحدهای فرعی (اشتقاقی)
۲-۴ چگالی
۳ ماده
۳-۱ مواد همگن و ناهمگن
۳-۲ عناصر و مواد مرکب
۳-۳ خواص و تغییرات فیزیکی
۳-۴ خواص و تغییرات شیمیایی
۳-۵ اندازه‌گیری تغییرات انرژی
۴ ساختار اتمی
۴-۱ نظریه‌های اتمی اولیه
۴-۲ ایزوتوپها و عدد اتمی
۴-۳ جرم اتمی
۴-۴ جرم اتمی میانگین
۵ ابرهای الکترونی و احتمال
۵-۱ اعداد کوانتومی
۵-۲ ترتیب پر شدن ترازهای فرعی
۵-۳ نمودارهای پر شدن اوربیتالها
۵-۴ نمودارهای نقطه – الکترون
۶ جدول تناولی
۶-۱ جدول تناوبی جدید
۶-۲ آرایش الکترونی
۶-۳ فلزات و نافلزات
۷ فرمولهای شیمیایی
۷-۱ نمادها
۷-۲ فرمولهای شیمیایی
۷-۳ عدد اکسایش
۷-۴ یونهای چنداتمی
۷-۵ نامگذاری مواد مرکب
۷-۶ فرمولهای مولکولی و تجربی
۷-۷ ضرایب
۸ مول
۸-۱ ضرایب تبدیل
۸-۲ مسئله حل‌کردن – روش ضریب برچسب
۸-۳ کنترل اعداد در علم
۸-۴ نمادگذری علمی
۸-۵ جرم مولکولی
۸-۶ جرم فرمولی
۸-۷ ثابت آووگادرو
۸-۸ مول
۸-۹ مولاریته
۸-۱۰ ترکیب درصد
۸-۱۱ هیدراتها(مواد مرکب آب پوشیده)
۸-۱۲ فرمولهای تجربی
۸-۱۳ فرمولهای مولکولی
۸-۱۴ فرمولهای تجربی هیدراتها
۹ واکنشهای شیمیایی
۹-۱ نمایش تغییرات شیمیایی
۹-۲ موازنهٔ معادله‌ها
۹-۳ طبقه‌بندی تغییرات شیمیایی
۹-۴ روابط جرم – جرم
۹-۵ روابط جرم – انرژی
۱۰ خواص تناوبی
۱۰-۱ شعاعهای اتمی
۱۰-۲ شعاع یونها
۱۰-۳ پیشگویی اعداد اکسایش
۱۰-۴ نخستین انرژی یونش
۱۱ عناصر نمونه
۱۱-۱ هیدروژن
۱۱-۲ فلزات نماینده
۱۱-۳ نافلزهای نماینده
۱۱-۴ عناصر انتقالی، لانتانیدها و اکتینیدها
۱۲ پیوند شیمیایی
۱۲-۱ خصلت پیوند
۱۲-۲ طول پیوند
۱۲-۳ فلزات
۱۳ ساختار مولکولی
۱۳-۱ ساختارهای نقطه الکترون لوویس
۱۳-۲ رزونانس
۱۳-۳ دفع‌شدن جفت الکترون تراز بیرونی
۱۳-۴ اوربیتالهای هیبریدی
۱۳-۵ نمودارهای اوربیتال مولکولی
۱۳-۶ شکلهای مولکولی پیوند چندگانه
۱۳-۷ ایزومرها
۱۴ مولکولهای قطبی
۱۴-۱ قطبیت
۱۴-۲ نیروهای واندروالس
۱۴-۳ یونهای کمپلکس
۱۴-۴ نامگذاری یونهای کمپلکس
۱۴-۵ کروماتوگرافی
۱۵ تئوری سینتیک (نظریهٔ جنبشی)
۱۵-۱ فشار گاز
۱۵-۲ دما
۱۵-۳ حالتهای ماده
۱۶ جامدات
۱۶-۱ سلولهای واحد
۱۶-۲ هیدراتها
۱۷ مایعات
۱۷-۱ نمودارهای فازها
۱۷-۲ انرژی و تغییر حالت
۱۷-۳ پیوند هیدروژنی
۱۸ گازها
۱۸-۱ قانون بویل
۱۸-۲ قانون فشار جزئی دالتون
۱۸-۳ دمای کلوین
۱۸-۴ قانون شارل
۱۸-۵ قانون تلفیقی گازها
۱۸-۶ چگالی گاز
۱۸-۷ پخش گاز و قانون گراهام
۱۹ گازها و مول
۱۹-۱ اصل آووگادرو و حجم مولی
۱۹-۲ معادلهٔ گاز ایده‌آل
۱۹-۳ مسائل جرم – حجم گاز
۱۹-۴ مسئله‌های حجم – حجم
۱۹-۵ واکنشگرهای محدود‌کننده
۱۹-۶ شرایط غیر‌استاندارد
۲۰ محلولها و کلوییدها
۲۰-۱ مادهٔ حل‌شده – حلال
۲۰-۲ مولالیته
۲۰-۳ کسر مولی
۲۰-۴ کلوییدها
۲۱ خواص کولیگاتیو
۲۱-۱ مولهای مادهٔ حل‌شده
۲۱-۲ محاسبه‌های نقطهٔ انجماد
۲۱-۳ محاسبه‌های نقطهٔ جوش
۲۱-۴ محاسبهٔ جرم مولکولی
۲۱-۵ فشار اسمزی
۲۲ سرعت واکنش و تعادل شیمیایی
۲۲-۱ واکنشهای برگشت‌پذیر
۲۲-۲ سرعت واکنش
۲۲-۳ اصل لوشاتولیه و واکنش‌دهنده‌ها
۲۲-۴ ثابت تعادل
۲۳ اسیدها، بازها و نمکها
۲۳-۱ تئوریهای اسید – باز
۲۳-۲ نامگذاری اسیدها و نمکها
۲۳-۳ قدرتهای اسیدها و بازها
۲۳-۴ معادلات یونی خالص
۲۳-۵ ثابت یونش
۲۳-۶ درصد یونش
۲۳-۷ اثر یون مشترک
۲۳-۸ اسیدهای چند پروتونی
۲۴ محلولهای الکترولیت
۲۴-۱ ثابت حاصلضرب انحلالپذیری
۲۴-۲ یونش آب: مقیاس pH
۲۴-۳ بافرها
۲۴-۴ تیترکردن
۲۴-۵ تیترکردن با محلولهای نرمال
۲۵ اکسایش و کاهش
۲۵-۱ عدد اکسایش
۲۵-۲ نیم – واکنشها
۲۶ الکتروشیمی
۲۶-۱ پتانسیل کاهشی و پیشگویی واکنش
۲۶-۲ سلولهای ولتایی
۲۶-۳ قانونهای فارادی
۲۷ انرژی و بی‌نظمی
۲۷-۱ انتالپی، انتروپی، و انرژی آزاد
۲۷-۲ واکنشهای خود‌به‌خود
۲۷-۳ قانون هس
۲۷-۴ انرژی آزاد گیبس و تعادل
۲۸ شیمی هسته‌ای
۲۸-۱ انواع تابش
۲۸-۲ موازنه‌کردن معادله‌های هسته‌ای
۲۸-۳ نیم ـ عمر
۲۸-۴ کاربردهای هسته‌ای
۲۹ رده‌بندی مواد مرکب آلی
۲۹-۱ هیدروکربنها
۲۹-۲ آلکانها
۲۹-۳ قواعد نامگذاری هیدروکربنها
۲۹-۴ سیکلو آلکانها
۲۹-۵ آلکنها
۲۹-۶ آلکینها
۲۹-۷ هیدروکربنهای آروماتیک
۲۹-۸ مشتقات هالوژن‌دار هیدروکربنها
۲۹-۹ ترکیبات هیدروکسی
۲۹-۱۰ کربوکسیلیک اسیدها
۲۹-۱۱ آلدهیدها
۲۹-۱۲ کتونها
۲۹-۱۳ استرها
۲۹-۱۴ اترها
۲۹-۱۵ ترکیبات آلی نیتروژن‌دار
۳۰ واکنشهای مواد آلی و زیست‌شیمی
۳۰-۱ انواع واکنشهای مواد آلی
۳۰-۲ مولکولهای زیستی
پیوست A
پیوست B
پاسخ به مسئله‌ها
نمایه
......................
این کتاب با عنوان حل‌کردن مسئله‌ها در شیمی، به‌منظور رشد و توسعهٔ مهارتهای لازم برای حل‌کردن مسئله‌ها در آموزش شیمی، با استفاده از مثالها و تمرینهای متعدد، تألیف شده است. هر فصل شامل توضیحاتی مختصر دربارهٔ اصول اساسی علم شیمی است. تنوع مسئله‌هایی که با عنوان مثال مطرح شده نمایانگر این اصول است. روش ضریب برچسب‌دار برای حل‌کردن مسئله، به‌صورت بخشی از فرایند مرحله به مرحله‌ای در حل‌کردن مسئله هایی با عنوان مثال، به‌کار گرفته شده است. پاسخ همهٔ مسئله‌ها و تمرینها در انتهای کتاب آمده است، تا دانش‌آموزان بتوانند پیشرفت کار خود را بیازمایند.
نویسندگان کوشیده‌اند تا گستردهٔ وسیعی از تخصص خود را در زمینهٔ شیمی ارائه دهند. ویرایش هشتم کتاب حل کردن مسئله‌ها در شیمی بازتاب آمیزه‌ای از تجارب آنان در دبیرستان، کالج و در صنعت است. نکات زیست محیطی، اطلاعات شغلی، و استفاده از مواد شیمیایی در زندگی روزمره، در جای جای مناسب مسئله‌ها گنجانده شده است. امید‌واریم که شاگردان با استفاده از این کتاب، با مواردی که اصول و مفاهیم علم شیمی بر زندگی روزمرهٔ آنان اثرگذار است، آشنا شوند.
این کتاب برای استفاده از متن کتاب درسی شیمی مریل(شیمی عمومی با نگرش کاربردی) طراحی شده است. اما می‌تواند به صورت کتاب مکملی برای کتابهای درسی استاندارد، به‌عنوان راهنمایی برای مطالعه‌ٔ مستقل یا به منزلهٔ مرجعی برای مرور اصول اساسی شیمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. دانش‌آموزان، کتاب حل‌کردن مسئله‌ها در شیمی را وسیلهٔ کمکی ارزشمند برای بهتر فهمیدن شیمی خواهند یافت و معلمان آن را منبعی خواهند یافت که با صرفه‌جویی زمانی بتوانند یک دورهٔ درسی شیمی مقدماتی را برای شاگردان امروزی برنامه‌ریزی کنند.

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد سوم
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی
کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد
تألیف : رابرت اسموت , ریچارد اسمیت , جک پرایس
ترجمه : علی سیدی , مرتضی خلخالی
ویرایش : فروغ فرجود
چاپ ششم - ۱۳۹۰
.....................
خوانندهٔ عزیز
پیشگفتار مترجمان
۲۱ خواص کولیگاتیو
۲۱ـ۱ تغییرات فشار بخار
قانون رائول
شیمی با عمق بیشتر: محاسبات قانون رائول
تقطیر جزءبه‌جزء
دمای جوش و دمای انجماد
۲۱ـ۲ تغییرات کمّی
محاسبهٔ دمای انجماد و دمای جوش
شیمی با عمق بیشتر: تعین تجربی جرم مولکولی
اُسمز و فشار اسمزی
شیمی با عمق بیشتر: محاسبات فشار اسمزی
محلولهای غیرایده‌آل
پرسشها و تمرینها
۲۲ سرعت واکنش و تعادل شیمیایی
۲۲ـ۱ سرعت واکنشها
پایداری ترکیبات شیمیایی
واکنشهای برگشت‌پذیر و تعادل
سرعت واکنش
ماهیّت مواد واکنش‌دهنده
غلظت
دما
کاتالیزور
شیمی با عمق بیشتر: مکانیسم واکنش
۲۲ـ۲ تعادل شیمیایی
ثابت تعادل
اصل لوشاتلیه
پرسشها و تمرینها
۲۳ اسیدها، بازها و نمکها
۲۳ـ۱ اسیدها و بازها
تئوری آرنیوس
تئوری برونستد ـ لوری
شیمی با عمق بیشتر: تئوری لوویس
نامگذاری اسیدهای دوتایی
نامگذاری اسیدها و بازهای سه‌تایی
نامگذاری اسیدها و بازهای آلی
رفتار اسید ـ باز
انیدریدهای اسیدی و بازی
قوت اسیدها و بازها
۲۳ـ۲ نمکها و محلولها
تعریف یک نمک
معادلات یونی خالص
ثابت یونش
درصد یونش
شیمی با عمق بیشتر: اثر یون مشترک
اسیدهای چند پروتونی
پرسشها و تمرینها
۲۴ محلولهای الکترولیت
۲۴ـ۱ تعادل در محلولهای آبی
ثابت حاصلضرب انحلالپذیری
یونش آب
مقیاس pH
هیدرولیز
بافرها
۲۴ـ۲ تیتر کردن
شناساگرها
تیترکردن
پرسشها و تمرینها
۲۵ اکسایش ـ کاهش
۲۵ـ۱ فرایندهای اکسایش و کاهش
انواع واکنشها
اکسایش و کاهش
عوامل اکسید‌کننده و کاهنده
عددهای اکسایش
نسبت دادن عددهای اکسایش
تشخیص واکنشهای اکسایش ـ کاهش
۲۵ـ۲ موازنهٔ معادله‌های اکسایش ـ کاهش
موازنه یک معادلهٔ اکسایش ـ کاهش
استفاده از روش نیم‌واکنش
موازنهٔ نیم‌واکنش کاهش
موازنهٔ نیم‌واکنش اکسایش
جمع کردن نیم‌واکنشها
شیمی با عمق بیشتر: واکنشهای اکسایش ـ کاهش پیچیده‌تر
یک واکنش اکسایش ـ کاهش در محلول بازی
خلاصهٔ موازنهٔ واکنشهای اکسایش ـ کاهش با روش نیم‌واکنش
پرسشها و تمرینها
۲۶ الکتروشیمی
۲۶ـ۱ سلولها
مدارهای کامل و رسانایی
رسانش فلزی و اختلاف پتانسیل
رسانش الکترولیتی
واکنشهایی که در الکترود صورت می‌گیرند
الکترولیز محلول نمک
سلولهای ولتایی
ساختار سلول ولتایی
سلولهای سوختی
۲۶ـ۲ الکتروشیمی از دیدگاه کمّی
پتانسیلهای اکسایش ـ کاهش
پتانسیلهای الکترود استاندارد
پتانسیل سلول
شیمی با عمق بیشتر: محصولات الکترولیز
تأثیر شرایط گوناگون بر کارکرد سلولها
pHسنج
قوانین فاراده
پرسشها و تمرینها
۲۷ انرژی و بی‌نظمی
۲۷ـ۱ ترمودینامیک مقدماتی
چرا واکنشها انجام می‌شوند؟
انرژی درونی
توابع حالت
آنتالپی
حالتهای استاندارد
آنتالپی تشکیل
محاسبهٔ آنتالپی واکنش
قانون هس
۲۷ـ۲ پیشرفت واکنش‌های شیمیایی
آنتروپی
انرژی آزاد گیبس
محاسبات انرژی آزاد گیبس
انرژی آزاد گیبس و تعادل
انرژی و سلولهای الکتریکی
پرسشها و تمرینها
۲۸ شیمی هسته‌ای
۲۸ـ۱ ساختار هسته‌ای و پایداری
بررسی ساختار هسته‌ای
شتاب‌دهنده‌ها
شکافت
واکنشگاههای هسته‌ای
معادلات هسته‌ای
شیمی با عمق بیشتر: پایداری نوکلیدها
نیمه عمر
۲۸ـ۲ کاربردهای هسته‌ای
عناصر مصنوعی
اثرات زیست‌شناختی تابش
کاربردهای نوکلیدهای پرتوزا
همجوشی
واکنشگاههای همجوشی
پرسشها و تمرینها
۲۹ طبقه‌بندی ترکیبات آلی
۲۹ـ۱ هیدروکربنها
طبقه‌بندی هیدروکربنها
آلکانها
نامگذاری آلکانهای شاخه‌دار
ایزومرهای آلکانها
سیکلوآلکانها
آلکنها
نامگذاری آلکنها
آلکینها
هیدورکربنهای آروماتیک
۲۹ـ۲ سایر ترکیبات‌ آلی
مشتقهای هالوژن‌دار
ترکیبات آلی اکسیژن‌دار
الکلها و اترها
آلدهیدها و کتونها
اسیدها و استرها
ترکیبات آلی نیتروژن‌دار
پرسشها و تمرینها
۳۰ واکنشهای آلی و زیست‌ شیمی
۳۰ـ۱ واکنشهای آلی و محصولات آنها
واکنشهای استخلافی
واکنشهای افزایشی
واکنشهای حذفی
واکنشهای استری شدن و صابونی شدن
پلی‌مر شدن
نفت
الاستومرها (کشسانها)
پلاستیکها
الیاف مصنوعی
۳۰ـ۲ زیست شیمی
پروتئینها
کربوهیدراتها
لیپیدها
نوکلئیک‌ اسیدها
مواد زیستی
پرسشها و تمرینها
پیوست A
پیوست B
پیوست C
فرهنگ واژه‌ها
نمایه

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد دوم
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی
کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد
تألیف : رابرت اسموت , ریچارد اسمیت , جک پرایس
ترجمه : منصور عابدینی , علی سیدی
ویرایش : فروغ فرجود
چاپ هفتم - ۱۳۹۰
......................
خوانندهٔ عزیز
پیشگفتار مترجم
۱۱ عناصر نمونه
۱۱ـ۱ هیدروژن و فلزات گروه اصلی
هیدروژن
فلزات قلیایی
لیتیم
فلزات قلیایی خاکی
گروه آلومینیم
۱۱ـ۲ نافلزات
گروه (IVA) ۱۴
گروه نیتروژن و فسفر
خانوادهٔ اکسیژن
هالوژنها
گازهای نجیب
۱۱ـ۳ فلزات واسطه
فلزات واسطهٔ نمونه
کروم
روی
عناصر واسطهٔ داخلی
نئودیمیم، یک لانتانویید
کوریم، یک اکتینویید
پرسشها و تمرینها
۱۲ پیوند شیمیایی
۱۲ـ۱ تشکیل پیوند
الکترونگاتیوی
خصلت پیوند
پیوندهای یونی
پیوندهای کووالانسی
پیوندهای فلزی
یونهای چند اتمی
۱۲ـ۲ اندازهٔ ذره‌ها
شعاعهای یونی
شعاعهای کووالانسی
شیمی با عمق بیشتر: شعاع وان‌دروالسی
مروری بر شعاعها
پرسشها و تمرینها
شعاعهای یونی
۱۳ ساختار مولکولی
۱۳ـ۱ پیوندها در فضا
توزیع الکترون
دافعهٔ جفت الکترون
اوربیتالهای هیبریدی
شکل هندسی ترکیبات کربن
پیوندهای سیگما و پی
شکلهای مولکولی پیوند چندگانه
شیمی با عمق بیشتر: بنزن
۱۳ـ۲ آرایشهای مولکولی
نامهای ترکیبات آلی
ایزومرها
ترکیبات معدنی
خلاصه‌ای از پیوندها
پرسشها و تمرینها
۱۴ مولکولهای قطبی
۱۴ـ۱ جاذبهٔ مولکولی
قطبیت
نیروهای ضعیف
۱۴ـ۲ شیمی کوئوردیناسیون
لیگاندها
شیمی با عمق بیشتر: نام و فرمول یونهای کمپلکس
ترکیبات کوئوردیناسیون
پیوند در کمپلکسها
۱۴ـ۳ کروماتوگرافی
جزء به جزء کردن
کروماتوگرافی
پرسشها و تمرینها
۱۵ تئوری جنبشی
۱۵ـ۱ فشار
حرکت مولکولی
فشار
اندازه‌گیری فشار
۱۵ـ۲ حرکت و حالتهای فیزیکی
انرژی جنبشی و دما
حالتهای ماده
شیمی با عمق بیشتر: پلاسما
پرسشها و تمرینها
۱۶ جامدات
۱۶ـ۱ ساختار بلور
بلورها
سلولهای واحد
سلولهای واحد مرکب
انباشتگی فشرده
بلورهای بنیادی
بلورهای شبکه‌ای
همریختی و چند ریختی
۱۶ـ۲ ساختارهای ویژه
نقصهای بلور
نقصهای بلور
شیمی با عمق بیشتر: نیم‌رساناها
بلورهای آبپوشیده (هیدراته)
شیمی با عمق بیشتر: بلورهای مایع
مواد بی‌ریخت
پرسشها و تمرینها
۱۷ مایعات
۱۷ـ۱ تغییر حالت
ذوب شدن و منجمد شدن
تعادل بخار
اصل لوشاتلیه
اندازه‌گیری فشار بخار
تغییر حالت جامدات
دمای جوش
میعان گازها
شیمی با عمق بیشتر: نمودارهای فاز
انرژی و تغییر حالت
۱۷ـ۲ خواص ویژه
تشکیل پیوند هیدروژنی
تشکیل پیوند هیدروژنی در آب
کشش سطحی و صعود در لوله مویین
پرسشها و تمرینها
۱۸ گازها
۱۸ـ۱ شرایط متغیر
تئوری جنبشی گازها
قانون بویل
کاربرد قانون بویل
قانون دالتون درباره فشار جزئی
قانون شارل
کاربرد قانون شارل
۱۸ـ۲ نکات دیگری دربارهٔ گازها
قانون تلفیقی گازها
پخش و قانون گراهام
شیمی با عمق بیشتر:‌انحراف از رفتار ایده‌آل
پرسشها و تمرینها
۱۹ گازها و مول
۱۹ـ۱ اصل آووگادرو
حجم مولی
معادلهٔ گاز ایده‌آل
تعیین جرم مولکولی
۱۹ـ۲ استوکیومتری گاز
روابط جرم ـ حجم گاز
روابط حجم گاز ـ جرم
روابط حجم ـ حجم
روابط حجم ـ حجم
واکنش‌دهندهٔ حد
پرسشها و تمرینها
۲۰ محلولها و کلوییدها
۲۰ـ۱ محلولها
فرایند حل شدن
ترکیبهای حلال ـ مادهٔ حل‌شده
گازها، مایعات و جامدات در محلولها
تعادل محلول
واکنشهای رسوبی
عوامل مؤثر در حل شدن
غلظت
۲۰ـ۲ کلوییدها
کلوییدها و فازها
اندازه‌های کلوییدی
خواص کلوییدها
پرسشها و تمرینها
پیوست A
پیوست B

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد اول
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : شیمی عمومی با نگرش کاربردی
کتاب تقدیری سومین جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد
تألیف : رابرت اسموت , ریچارد اسمیت , جک پرایس
ترجمه : احمد خواجه‌نصیر طوسی , منصور عابدینی , علی سیدی
ویرایش : فروغ فرجود
چاپ نهم - ۱۳۹۰
.......................
این کتاب ترجمهٔ یکی از معتبرترین کتاب‌ها‏‏ی شیمی دبیرستان‌های امریکاست که بارها تجدید ویرایش شده است. ترجمهٔ ویرایش جدید این کتاب در سه جلد در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. مطالب این کتاب با زبانی ساده، اما به تفصیل و جامع تنظیم شده است. مطالعهٔ این کتاب برای دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان به‌ویژه دورهٔ پیش‌دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه، مراکز تربیت معلم و دانشجویان دورهٔ کاردانی مفید است.
...........................
پیشگفتار مترجمان
کتاب حاضر ترجمه‌ای است از ویرایش دوم کتاب دانش‌آموز از مجموعهٔ کتابهای درسی Merrill Chemistry که با عنوان «شیمی عمومی با نگرش کاربردی» در سه مجلد در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. مجموعهٔ کتابهای درسی شیمی مریل که عبارتند از کتاب دانش‌آموز، کتاب راهنمای تدریس، کتاب راهنمای مطالعه، کتاب راهنمای آزمایش برای دانش‌آموز، کتاب راهنمای آزمایش برای معلم، کتاب حل مسئله‌های شیمی و بانک سؤال همراه با ضمائم کامپیوتری، ویدیویی و اسلایدهای گوناگون با دیدگاهی جدید توسط گروهی از مؤلفان، مشاوران و متخصصان، برای تدریس در دبیرستانهای امریکا تهیه شده است. کتاب دانش‌آموز این مجموعه که محور اصلی کتابهای مذکور است برای آشنایی دانش‌آموزان، مدرسان و علاقه‌مندان به مطالعهٔ علم شیمی بسیار مفید به‌نظر می‌رسد.
مطالب این کتاب با زبانی ساده، اما به تفصیل وجامع، با دید مفهومی و کاربردی و با توجه به آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی تنظیم شده است. شرح هر موضوع همراه با تصویرهای جالب، جدولها و نمودارها طوری بیان شده است که مفهوم آن بخوبی در ذهن خواننده مجسم و جای‌گیر شود. فعالیت‌های عملی، خودآزماییها، تمرینها و پرسشهای طبقه‌بندی‌شده درک مطالب را فزونی می‌بخشد. شرح حال دانشمندان، خواننده را با روش علمی و چگونگی فعالیتهای آنها آشنا می‌کند. در سراسر کتاب در قسمتهای مختلف پلی به‌سوی علوم دیگر برقرار می‌شود و این ارتباط، علم را به‌صورتی یکپارچه می‌نمایاند.
لازم به ذکر است که بعضی از عکسهایی که با فرهنگ ملی ما هم‌آهنگی ندارد در ترجمه کتاب حذف شده است.
...........................
خوانندهٔ عزیز
پیشگفتار مترجمان
۱ بنای عظیم علم شیمی
متخصصان شیمی
ماده و انرژی
قانونها
صنایع شیمیایی
فرایندهای پژوهشی
بحثی دربارهٔ مبارزه با آفات شیمیایی
واقعیت چیست؟
آینده چه خواهد شد؟
ویژگیهای این دورهٔ درسی
پرسشها و تمرینها
۲ اندازه‌گیری و محاسبه
۲ـ۱ تصمیم‌گیری
مسئله حل کردن به‌طور کلی
فنون حل کردن مسئله
مسئله حل کردن در شیمی
تدابیر حل کردن مسئله در شیمی
۲ـ۲ حل کردن مسائل عددی
سیستم بین‌المللی (SI)
جرم و وزن
طول
زمان
دما
صحت و دقت اندازه‌گیری
درصد خطا
ارقام بامعنی
واحدهای فرعی
چگالی
پرسشها و تمرینها
۳ ماده
۳ـ۱ طبقه‌بندی ماده
مواد ناهمگن
مواد همگن
مواد خالص
۳ـ۲ تغییرات خواص مواد
تغییرات فیزیکی و تغییرات شیمیایی
خواص فیزیکی و خواص شیمیایی
۳ـ۳ انرژی
انتقال انرژی
انرژی و تغییر شیمیایی
اندازه‌گیری تغییرات انرژی
پرسشها و تمرینها
۴ ساختار اتمی
۴ـ۱ مدلهای اتمی اولیه
تئوری اولیه دربارهٔ اتم
فرضیهٔ دالتون
پژوهشهای اولیه دربارهٔ ذرات اتمی
ایزوتوپها و عدد اتمی
هسته اتمی
پرتوزایی
۴ـ۲ اجزای اتم
شیمی با عمق بیشتر: ساختار هسته‌ای
تابش
اتم رادرفورد ـ بور
فرضیهٔ پلانک
اتم هیدروژن و تئوری کوانتوم
جرم اتمی
جرم اتمی میانگین
پرسشها و تمرینها
۵ ابرهای الکترونی و احتمال
۵ـ۱ ساختار امروزی اتم
فرضیهٔ دوبروی
دوگانگی ظاهری
شیمی با عمق بیشتر: اندازهٔ حرکت
تعیین موضع و اندازهٔ حرکت
کار شرودینگر
نظریهٔ مکانیک موجی اتم هیدروژن
۵ـ۲ تئوری کوانتومی
معادلهٔ شرودینگر
عدد کوانتومی اصلی
ترازهای فرعی انرژی و اوربیتالها
شکل ابر بار
توزیع الکترونها
۵ـ۳ توزیع شدن الکترونها
ترتیب پرشدن ترازهای فرعی
نمودارهای الکترون ـ نقطه‌ای
خلاصهٔ بحث دربارهٔ الکترون
پرسشها و تمرینها
۶ جدول تناوبی
۶ـ۱ گسترش جدول تناوبی
کوششهای نخستین در طبقه‌بندی: دوبرینر و نیولندز
جدول تناوبی مندلیف
قانون تناوبی جدید
جدول تناوبی جدید
عناصر واسطه
لانتانوییدها و آکتینوییدها
۶ـ۲ استفاده از جدول تناوبی
بررسی جدول: آرایشهای الکترونی
پایداری نسبی آرایشهای الکترونی
فلزات و نافلزات
پرسشها و تمرینها
۷ فرمولهای شیمیایی
۷ـ۱ نمادها و فرمولها
نامهای عناصر
نمادهای عناصر
نمادها چگونه به‌کار می‌آیند
فرمولهای شیمیایی
عدد اکسایش
۷ـ۲ نامگذاری
نامگذاری مواد مرکب
فرمولهای مولکولی و تجربی
ضریب فرمولها
پرسشها و تمرینها
۸ مول
۸ـ۱ روش ضریب نشان‌دار
ضرایب تبدل
روش ضریب نشان‌دار
کار کردن با اعداد در علوم
۸ـ۲ مسئله‌های مبتنی بر فرمول
جرم مولکولی و فرمولی
ثابت آووگادرو
مول
مولها در محلول
ترکیب درصد
فرمولهای ساده
شیمی با عمق بیشتر: فرمولهای مولکولی
هیدراتها
پرسشها و تمرینها
۹ واکنشهای شیمیایی
۹ـ۱ معادلات شیمیایی
نشان دادن تغییرات شیمیایی
نوشتن معادلات موازنه شده
طبقه‌بندی تغییرات شیمیایی
۹ـ۲ استوکیومتری
روابط جرم ـ جرم
بهرهٔ درصد
جرم ـ انرژی
پرسشها و تمرینها
۱۰ خواص تناوبی
۱۰ـ۱ نظامهای تناوبی
خواص و مکان عناصر
شعاع اتمها
شعاعهای یونها
پیشگویی اعداد اکسایش
۱۰ـ۲ تمایلات واکنشها
انرژی نخستین یونش
شیمی با عمق بیشتر: انرژیهای یونش چندگانه
الکترونخواهی
پرسشها و تمرینها
پیوست A
پیوست B

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : المپیادهای شیمی ایران به تفکیک موضوع
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_شیمی

تألیف : محمد بهرامی , محمد بهرامی

ویرایش : تینا جلالی , منصور عابدینی

تعداد صفحات : ۳۰۴

سخن ناشر
از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.
برای پشتیبانی علمی از کتاب‌های این مجموعه و تعامل با دانش‌آموزان و مدرسان، وبگاه مخصوصی پیش‌بینی شده است که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

پیش‌گفتار مؤلف
کتاب پیش‌رو، حاصل جمع‌آوری سؤال‌ها و مسئله‌های 18 دوره‌ی المپیاد شیمی در ایران است که از آغاز برگزاری المپیاد در ایران تاکنون در قالبی طبقه‌بندی شده ارایه شده است.
طبقه‌بندی سؤالات با توجه به گرایش‌های اصلی علم شیمی (شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی معدنی و شیمی تجزیه) صورت گرفته است، علاوه بر این هر یک از دسته‌های اصلی زیر به زیردسته‌های دیگری مطابق با چارچوب کتاب‌های شیمی دبیرستان نیز تقسیم شده است. در انتهای کتاب به کلیه‌ی سؤالات، پاسخ کلیدی داده شده و پاسخ تشریح سؤالات برگزیده نیز آمده است.
روش پاسخ‌گویی به سؤالات مبتنی بر روش‌های نتیجه‌گرایانه است، به‌این معنا که رسیدن به نتیجه اولین و مهم‌ترین هدفی بوده که در این کتاب دنبال شده است، زیرا هر سؤال ممکن است نکات بسیار متفاوتی را دربرداشته باشد که گاه این نکات فراتر از حد کتاب‌های درسی هستند، اما در عین حال بدون درنظر گرفتن آنها و تنها با تکیه بر میزان سواد و اطلاعات کتاب‌های شیمی دبیرستان نیز می‌توان به پاسخ این سؤالات دست یافت. مثلا در برخی تمرین‌ها تنها با حل یک مسأله‌ی ساده‌ی ریاضی می‌توان به جواب رسید.
در سال‌های گذشته، مباحث «الکتروشیمی» و «سینتیک» جزء برنامه‌ی درسی سال سوم دبیرستان بود و در مرحله‌ی اول المپیاد شیمی سؤالاتی از این دو مبحث مطرح می‌شد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، این مباحث از برنامه‌ی درسی سال سوم دبیرستان به دوره‌ی پیش‌دانشگاهی منتقل شده‌اند، در آزمون‌های فعلی مرحله‌ی اول المپیاد شیمی از این مباحث سؤالی مطرح نمی‌شود. اما چون هدف ما آوردن مجموعه‌ی کامل سؤالات مرحله‌ی اول المپیادهای شیمی است، سؤالات مربوط به این مباحث را نیز در کتاب آورده‌ایم.
توصیه می‌شود دانش‌آموزان گرامی در ابتدا تمام تلاش خود را برای حل مسئله‌ها و پاسخگویی به همه‌ی سؤالات به‌کار گیرند و در پایان، نتیجه‌ی کار خود را با کلید سؤالات مقایسه کنند و در صورت لزوم به پاسخ‌های تشریحی مراجعه کنند.
از دانش‌آموزان و خوانندگان گرامی استدعا دارم در صورت مشاهده‌ی هرگونه کاستی در کتاب، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را با اینجانب در میان بگذارند. در پایان از خداوند متعال سپاسگزارم که توانایی تألیف این کتاب را به من داد و همچنین از آقای منصور عابدینی، آقای حسین میرزایی و تمامی دوستان در انتشارات فاطمی که با راهنمایی‌های سودمندشان کمک مؤثری در تألیف این کتاب کردند، صمیمانه سپاسگزارم.
محمد بهرامی
شهریورماه 1388

سخن دبیر
اگر از خوانندگان قسمت مشاوره بخش المپیاد شیمی باشید حتما به کرات دیده‌اید که بسیار به دانش‌آموزان توصیه شده که سوالات المپیادهای مختلف برای موفقیت در المپیاد ضروری است. با قطعیت می‌توان گفت که این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های سوالات المپیاد شیمی داخلی می‌باشد. از نکات بارز این کتال که بسیار مفید هم می‌باشد این است که این کتاب سوالات را به صورت موضوعی تقسیم بندی کرده است که با مشاهده فهرست مطالب در پایین به صحت این گفته پی خواهید برد. این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند المپیاد شیمی را بشناسند توصیه می‌کنم.

فهرست مطالب
درباره ی ناب
سخن ناشر
پیش گفتار مؤلف
فصل ۱. شیمی تجزیه
۱-۱ استوکیومتری فرمول‌ها و واکنش‌ها
۱-۲ اسیدها و بازها
۱-۳ الکتروشیمی
فصل ۲. شیمی فیزیک
۲-۱ مکانیک کوانتومی، ساختار اتمی، ‌آرایش الکترونی و جدول تناوبی
۲-۲ ترموشیمی و ترمودینامیک
۲-۳ تعادل‌ها
۲-۴ گازها و نظریه‌ی جنبشی آنها
۲-۵ سینتیک
فصل ۳. شیمی معدنی
۳-۱ مولکول‌ها و ساختار لوویس
۳-۲ شکل مولکولی و آرایش هندسی
۳-۳ انواع پیوندها (یونی، کووالانسی و فلزی) و قطبش مولکول
۳-۴ شیمی توصیفی عنصرها و ترکیب‌ها
فصل ۴. شیمی آلی
۴-۱ آلکان‌ها، آلکن‌ها و آلکین‌ها
۴-۲ الکل‌ها و اترها
۴-۳ اسیدکربوکسیلیک‌ها و استرها
۴-۴ سایر موارد
پاسخ پرسش‌ها و تمرین‌ها
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳
فصل ۴

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] [4] صفحه بعد>>
آرشيو کتاب   
جستجوي كتاب  
 
جستجو براي:  
جستجو در:  
افراد آنلاين: 88    بازديد امروز: 8    كل بازديدها: 117739
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما