به تازگي امكان نظر دادن و امتياز دادن به كتابها فراهم شده است.
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] [4] صفحه بعد>>
                   
 نام : داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها
توضيحات: تقدیر شده در دهمین دورۀ کتاب فصل , برگزیده نوزدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی سال ۱۳۸۸

تألیف : محمد قدسی

ویرایش : محمد‌امین صادقی

قیمت پشت جلد ۱۸۰۰۰۰ ریال

......................................

پیش گفتار مؤلف
۱ معرفی
۱-۱ یک مثال: برنامه‌ریزی چراغ‌های راهنما
۱-۱-۱ یک راه‌حل حریصانه برای مسئله
۱-۱-۲ داده‌های مسئله
۱-۲ گونه‌های مختلف داده
۱-۲-۱ داده‌گونه‌ی انتزاعی
۱-۲-۲ داده‌ها در زبان‌های شیءگرا
۱-۳ زبان برنامه‌نویسی استفاده شده در این کتاب
تمرین‌های فصل ۱
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۱

۲ مبانی استقرا و شمارش

۲-۱ استقرای ریاضی
۲-۱-۱ استقرای ضعیف
۲-۱-۲ استقرای قوی
۲-۱-۳ مثال‌هایی از استقرا
۲-۱-۴ خطاهای معمول در اثبات با استقرا
تمرین‌های بخش ۲-۱
۲-۲ مبانی روش‌های شمارش
۲-۲-۱ ترتیب و ترکیب
۲-۲-۲ ترتیب دوری و حلقوی
۲-۲-۳ تناظر یک‌به‌یک
۲-۲-۴ مسئله‌های توپ و ظرف
۲-۲-۵ شمول و عدم شمول
۲-۲-۶ اصل لانه‌کبوتری
تمرین‌های بخش ۲-۲

۳ روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها

۳-۱ زمان اجرای برنامه‌ها
۳-۱-۱ مثال: مرتب‌سازی درجی
۳-۱-۲ مثال: مرتب‌سازی درجی دودویی
تمرین‌های بخش ۳-۱
۳-۲ پیچیدگی الگوریتم‌ها
تمرین‌های بخش ۳-۲
۳-۳ تابع‌های رشد
تمرین‌های بخش ۳-۳
۳-۴ روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها
۳-۴-۱ تحلیل الگوریتم‌های ترتیبی
تمرین‌های زیربخش ۳-۴-۱
۳-۴-۲ تحلیل الگوریتم‌های بازگشتی
تمرین‌های زبرخش ۳-۴-۲
۳-۵ روش‌های حل رابطه‌های بازگشتی
۳-۵-۱ حدس و استقرا
۳-۵-۲ تکرار با جای‌گذاری
۳-۵-۳ درخت بازگشت
۳-۵-۴ قضیه‌ی اصلی
۳-۵-۵ حل مستقیم یک رابطه‌ی بازگشتی
تمرین‌های بخش ۳-۵
۶-۳ رابطه‌های بازگشتی همگن
تمرین‌های بخش ۳-۶
۳-۷ تحلیل سرشکنی
۳-۷-۱ روش‌های تحلیل سرشکنی
۳-۷-۲ روش‌ تابع پتانسیل
تمرین‌های بخش ۳-۷
تمرین‌های فصل ۳

۴ داده ساختارهای ساده

۴-۱ دسته‌بندی داده ساختارها
۴-۲ لیست‌ها
۴-۲-۱ پیاده‌سازی لیست‌های پیوندی
۴-۲-۲ اعمال اصلی بر روی لیست خطی
۴-۲-۳ عملیات دیگر بر روی لیست‌ها
۴-۲-۴ پیاده‌سازی لیست‌ها با اشاره‌گرهای اندیسی
تمرین‌های زیربخش ۴-۲-۴
۴-۲-۵ پشته‌ها
تمرین‌های زیربخش ۵-۲-۴
۴-۲-۶ صف
۴-۳ کاربردهای از لیست‌ها
۴-۳-۱ مرتب‌سازی ادغامی
۴-۳-۲ لیست‌های کلی
۴-۳-۳ تبدیل الگوریتم‌های بازگشتی به غیربازگشتی
تمرین‌های بخش ۴-۳
۴-۴ درخت‌ها
۴-۴-۱ تعریف‌های اولیه در درخت‌ها
۴-۴-۲ پیمایش درخت‌ها
۴-۴-۳ درخت دودویی معادل
۴-۴-۴ اعمال مختلف بر روی درخت
۴-۴-۵ پیاده‌سازی درخت‌ها
۴-۴-۶ درخت دودویی
۴-۴-۷ درخت‌های عبارت
۴-۴-۸ تبدیل نگارش‌های مختلف عبارت به هم
۴-۴-۹ تِرای، درختی برای ذخیره‌ی رشته‌ها
تمرین‌های بخش ۴-۴
۴-۵ درخت دودویی جست‌وجو
۴-۵-۱ اعمال مختلف بر روی درخت دودویی جست‌وجو
۴-۵-۲ میانگین ارتفاع درخت دودویی جست‌وجو
تمرین‌های بخش ۴-۵
۴-۶ صف اولویت
۴-۶-۱ تعریف و ویژگی‌های هرم بیشینه
۴-۶-۲ پیاده‌سازی هرم بیشینه و انجام اعمال مختلف
تمرین‌های بخش ۴-۶
تمرین‌های فصل ۴
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۴

۵ درهم‌سازی

۵-۱ جدول آدرس‌دهی مستقیم
تمرین‌های بخش ۵-۱
۵-۲ جدول‌های درهم‌سازی
۵-۳ روش زنجیره‌ای برای حل برخورد
تمرین‌های بخش ۵-۳
۵-۴ توابع درهم‌سازی
۵-۴-۱ روش تقسیم
۵-۴-۲ روش ضرب
۵-۵ درهم‌سازی سراسری
تمرین‌های بخش ۵-۵
۵-۶ آدرس‌دهی باز
۵-۶-۱ وارسی خطی
۵-۶-۲ وارسی درجه‌ی‌ ۲
۵-۶-۳ درهم‌سازی دوگانه
۵-۶-۴ تحلیل آدرس‌دهی باز
تمرین‌های بخش ۵-۶
۵-۷ درهم سازی کامل
تمرین بخش ۵-۷
۵-۸ درهم‌سازی پویا
۵-۸-۱ فقط درج
۵-۸-۲ درج و حذف باهم
تمرین‌های بخش ۵-۸
تمرین‌های فصل۵

۶ مرتب‌سازی و مرتبه‌ی آماری

۶-۱ دسته‌بندی و کران پایین
تمرین‌های بخش ۶-۱
۶-۲ مرتب‌سازی خطی
۶-۲-۱ مرتب‌سازی شمارشی
۶-۲-۲ مرتب‌سازی مبنایی
۶-۲-۳ مرتب‌سازی سطلی
تمرین‌های بخش ۶-۲
۶-۳ مرتب‌سازی مقایسه‌ای
۶-۳-۱ مرتب‌سازی سریع
۶-۳-۲ مرتب‌سازی سریع تصادفی
تمرین‌های زیربخش ۶-۳-۲
۶-۳-۳ مرتب‌سازی هرمی
تمرین‌های زیربخش ۶-۳-۳
۶-۴ الگوریتم فورد ـ جانسون
تمرین‌های بخش ۶-۴
۶-۵ میانه‌ها و مرتبه‌های آماری
۶-۵-۱ کمینه و بیشینه
۶-۵-۲ یافتن هم‌زمان بیشینه و کمینه
۶-۵-۳ انتخاب در زمان میانگین خطی
تمرین‌های زیربخش ۶-۵-۳
۶-۵-۴ انتخاب خطی در بدترین حالت
تمرین‌های بخش ۶-۵
۶-۶ مرتب‌سازی خارجی
۶-۶-۱ مرتب‌سازی ادغامی خارجی
۶-۶-۲ مرتب‌سازی خارجی چندفازه
تمرین‌های بخش ۶-۶
تمرین‌های فصل ۶
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۶

۷ داده ساختارهای پیشرفته

۷-۱ مجموعه‌های مجزا
۷-۱-۱ داده‌ساختار مبتنی بر لیست
۷-۱-۲ داده‌ساختار مبتنی بر درخت
۷-۱-۳ پیاده‌سازی با «فشرده‌سازی مسیر»
تمرین‌های بخش ۷-۱
۷-۲ درخت دودویی جست‌وجوی بهینه
۷-۲-۱ راه‌حل بازگشتی
۷-۲-۲ راه‌حل پویا
تمرین‌های بخش ۷-۲
۷-۳ درخت‌های دودویی جست‌وجو با ارتفاع لگاریتمی

۷-۳-۱ درخت قرمز – سیاه
تمرین‌های زیربخش ۷-۳-۱
۷-۳-۲ گسترش درخت قرمز ـ سیاه: درخت مرتبه‌ی آماری


تمرین‌های زیربخش ۷-۳-۲
۷-۳-۳ گسترش درخت قرمز ـ سیاه: درخت بازه
تمرین‌های زیربخش ۷-۳-۳
۷-۳-۴ درخت اِی.وی.اِل
۷-۴ درخت ۳-۲
۷-۵ درخت «بی»
تمرین‌های فصل۷
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۷

پیوست‌ها

۱ نمونه‌ای از برنامه‌ی جاوا
۲ نمادها و تابع‌های مهم
۳ واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی
۴ واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی
کتاب‌نامه
فهرست الفبایی

......................................دربارۀ کتاب

این کتاب با نگاهی الگوریتمی مطالب مربوط به داده ساختاری کامپیوتری را، هم در سطح پایه و هم پیشرفته، ارائه می کند. از این رو، از همان ابتدا به مبانی طراحی الگوریتم ها می پردازد و ترکیب مناسبی از داده ساختارها و الگوریتم هاست. این کتاب که بخشی از آن سال ها به عنوان جزوۀ درسی در دانشگاه صنعتی شریف تدریس شده است، می تواند به عنوان کتاب اصلی در اولین درسی که دانشجویان رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر در این زمینه می گیرند، و در برنامۀ مصوب به نام ساختمان داده و الگوریتم ها یا ساختمان داده ها آمده است، استفاده شود. این کتاب حاوی 128 شبه کد، 165 شکل، بیش از 330 تمرین و 15 پروژۀ برنامه نویسی است و حاصل سال ها تجربۀ تدریس مؤلف است. استفاده از این کتاب علاوه بر دانشجویان، برای دانش آموزانی که خود را برای ورود به دوره های المپیاد کامپیوتر آماده می کنند مفید خواهد بود.

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] [4] صفحه بعد>>
آرشيو کتاب   
جستجوي كتاب  
 
جستجو براي:  
جستجو در:  
افراد آنلاين: 97    بازديد امروز: 8    كل بازديدها: 96468
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما