جهت استفاده بهينه از امكانات سايت و امكان دادن به مشاور جهت بررسي سوابق قبلي شما در هنگام پاسخ گويي به جوابتان لطفا ابتدا در شبكه وارد شويد (login كنيد)
ورود به سايت       ثبت نام

<<صفحه اول <صفحه قبل  [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] صفحه بعد> صفحه آخر>>
 
   
 نام:  سارا
   
تاريخ سوال:  22/07/1386
سوال:  با سلام خدمت شما وعرض خسته نباشید.جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرمالکترون رو اندازه گیری کرد؟
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  سلام.خوبی؟نخستین اندازه گیری دقیق بار الکترون توسط رابرت میلیکان در سال 1909 صورت گرفت.الکترونها از اثر پرتو Xبر مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
 نام:  مجتبی
   
تاريخ سوال:  22/07/1386
سوال:  تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون را محاسبه کرد؟
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  سلام.خوبی؟نخستین اندازه گیری دقیق بار الکترون توسط رابرت میلیکان در سال 1909 صورت گرفت.الکترونها از اثر پرتو Xبر مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
 نام:  محمد
   
تاريخ سوال:  17/07/1386
سوال:  جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گیری کرد؟
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  سلام.خوبی؟نخستین اندازه گیری دقیق بار الکترون توسط رابرت میلیکان در سال 1909 صورت گرفت.الکترونها از اثر پرتو Xبر مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
 نام:  فهیمه
   
تاريخ سوال:  17/07/1386
سوال:  جزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گیری کرد
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  سلام.خوبی؟نخستین اندازه گیری دقیق بار الکترون توسط رابرت میلیکان در سال 1909 صورت گرفت.الکترونها از اثر پرتو Xبر مولکولهایی که از هوا ترکیب یافته است تولید میشوند.قطره های بسیار کوچکی از روغن الکترونها را در بر میگیرند و بار الکتریکی بدست می آورند.این قطره های روغن بین 2 صفحه افقی فرو مینشینندو جرم یک قطره بخصوص از اندازه گیری سرعت سقوط آن معین میشود.وقتی 2 صفحه مذکور باردار باشند سرعت سقوط تغییر میکند زیرا قطره باردار منفی به صفحه بالایی که مثبت است جذب میشود.میزان بار صفحه ها را میتوان طوری میزان کرد که قطره معلق بماند.در این صورت میتوان از روی جرم قطره و بار میزان شده صفحات ،بار قطره را محاسبه کرد.بار همه قطره ها مضرب صحیحی از یک مقدار معین است که به عنوان بار یک تک الکترون پذیرفته شده است.جوزف تامسون مقدار q/m را برای الکترون از بررسی انحرافهای پرتوهای کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معین کرد.او شعاع انحنای انحرافی را که بر اثر شدت میدان مغنا طیسی معین ایجاد شده بود اندازه گیری کرد.سپس شدت میدان الکتریکی لازم برای توازن با میدان مغناطیسی را معین کرد بطوری که انحراف مؤثری دیده نمیشد.او از روی این اندازه گیری ها مقدار q/m را محاسبه کرد.برای دیدن پاسخ کاملتر به آدرس زیر مراجعه کنید: http://en.wikipedia.org/wiki/Charge-to-mass_ http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-drop_experiment
   
   
 نام:  maryam
   
تاريخ سوال:  22/07/1386
سوال:  سرفصل هایی که سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی رشته ی کامپیوتر نرم افزار از ان طرح میشود(تمام درسها)
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  مریم جان پاسخ سوالت را در دفتر چه های کنکور می تونی پبدا کنی.
   
   
 نام:  مریم
   
تاريخ سوال:  23/07/1386
سوال:  هنگامی که فلزهای قلیایی برای مدتی در معرض هوا قرار بگیرند مخطوط پیچیده ای از ترکیبات شیمیایی روی سطح آنها تشکیل می شوددرباره ی نام و ویژگی های اجزای این مخلوط و چگونگی تشکیل آن ها مطالبی را ارایه دهید.
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  سلام مریم جان.امیدوارم حالت خوب باشه. فلزات قلیایی به دلیل واکنش پذیری بسیاز زیادشان به حالت آزاد یافت نمیشوند.اگر آنها را در معرض هوا قرار دهیم،میتوانند با عناصر موجود در هوا ترکیب شوند.این عناصر میتوانند با اکسیژن هوا ترکیب شده و تولید اکسید،پراکسید و سوپر اکسید کنند . بسته به چگالی بارشان درصد تشکیل هر یک از آنها در مورد هر عنصر متفاوت است.اگر فلز مورد نظر لیتیم باشد میتواند با نیتروژن ترکیب شده و Li3N کند.همچنین هر یک از آنها میتوانند با آب موجود در هواMOH را در دمای اتاق تولید کنند.آنها همچنین میتوانند با هیدروژن ترکیب شده و MH بدهند. موفق باشید.
   
   
 نام:  حسینن
   
تاريخ سوال:  23/07/1386
سوال:  لطفا تمام ذرات ریز اتمی را بیان کنید
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  حسین جان از فیزیک بپرس.
   
   
 نام:  mahsa
   
تاريخ سوال:  23/07/1386
سوال:  در روی فلز های قلیایی ترکیب شیمیایی تشکیل می شود (نام و ویژگی این مخلوط)
     
تاريخ پاسخ:  23/07/1386 
پاسخ :  سلام مهساجان.خوبی؟ فلزات قلیایی واکنش پذیرترین گروه فلزات را تشکیل میدهند.واکنش پذیری این عناصر با افزایش عدد اتمی به موازات کاهش اولین انرژی یونش ،فزونی می یابد.عناصر این گروه قدرت قطبی کنندگی کمی دارند و ترکیبات آنها به شدت یونی اند و به سهولت تشکیل یونهای کمپلکس نمیدهند.لین فلزات به دلیل واکنش پذیری بسیاز زیادشان به حالت آزاد یافت نمیشوند.اگر آنها را در معرض هوا قرار دهیم،میتوانند با عناصر موجود در هوا ترکیب شوند.این عناصر میتوانند با اکسیژن هوا ترکیب شده و تولید اکسید،پراکسید و سوپر اکسید کنند . بسته به چگالی بارشان درصد تشکیل هر یک از آنها در مورد هر عنصر متفاوت است.اگر فلز مورد نظر لیتیم باشد میتواند با نیتروژن ترکیب شده و Li3N کند.همچنین هر یک از آنها میتوانند با آب موجود در هواMOH را در دمای اتاق تولید کنند.آنها همچنین میتوانند با هیدروژن ترکیب شده و MH بدهند. موفق باشید.
   
   
 نام:  فهیمه
   
تاريخ سوال:  10/05/1386
سوال:  من دبیر شیمی هستم در مورد کتابهای درسی شیمی در سایر کشورها مانند امریکا وانگلستان بخصو ص در مقطع دبیرستان اطلاعاتی می خواهم بخصو
     
تاريخ پاسخ:  12/07/1386 
پاسخ :  من در این مورد اطلاعی ندارم متاسفانه.
   
   
 نام:  بهزاد
   
تاريخ سوال:  08/07/1386
سوال:  اطلاعاتی راجع به کاربرد این ترکیب میخواهم2-dododecen-1al
     
تاريخ پاسخ:  12/07/1386 
پاسخ :  نام ترکیب را درست بنویس لطفا...
   
   
<<صفحه اول <صفحه قبل  [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] صفحه بعد> صفحه آخر>>

لطفا مشخصات و سوال خود را در بخش زير وارد کنيد.
جواب سوال شما، پس از بررسي در بخش پرسش و پاسخ قرار داده خواهد شد.
نام:     
E-Mail:     
بخش:   
متن سوال:     
افراد آنلاين: 242    بازديد امروز: 43    كل بازديدها: 1482284
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما