به تازگي امكان نظر دادن و امتياز دادن به كتابها فراهم شده است.
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] [4] صفحه بعد>>
                   
 نام : داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها
توضيحات: تقدیر شده در دهمین دورۀ کتاب فصل , برگزیده نوزدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی سال ۱۳۸۸

تألیف : محمد قدسی

ویرایش : محمد‌امین صادقی

قیمت پشت جلد ۱۸۰۰۰۰ ریال

......................................

پیش گفتار مؤلف
۱ معرفی
۱-۱ یک مثال: برنامه‌ریزی چراغ‌های راهنما
۱-۱-۱ یک راه‌حل حریصانه برای مسئله
۱-۱-۲ داده‌های مسئله
۱-۲ گونه‌های مختلف داده
۱-۲-۱ داده‌گونه‌ی انتزاعی
۱-۲-۲ داده‌ها در زبان‌های شیءگرا
۱-۳ زبان برنامه‌نویسی استفاده شده در این کتاب
تمرین‌های فصل ۱
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۱

۲ مبانی استقرا و شمارش

۲-۱ استقرای ریاضی
۲-۱-۱ استقرای ضعیف
۲-۱-۲ استقرای قوی
۲-۱-۳ مثال‌هایی از استقرا
۲-۱-۴ خطاهای معمول در اثبات با استقرا
تمرین‌های بخش ۲-۱
۲-۲ مبانی روش‌های شمارش
۲-۲-۱ ترتیب و ترکیب
۲-۲-۲ ترتیب دوری و حلقوی
۲-۲-۳ تناظر یک‌به‌یک
۲-۲-۴ مسئله‌های توپ و ظرف
۲-۲-۵ شمول و عدم شمول
۲-۲-۶ اصل لانه‌کبوتری
تمرین‌های بخش ۲-۲

۳ روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها

۳-۱ زمان اجرای برنامه‌ها
۳-۱-۱ مثال: مرتب‌سازی درجی
۳-۱-۲ مثال: مرتب‌سازی درجی دودویی
تمرین‌های بخش ۳-۱
۳-۲ پیچیدگی الگوریتم‌ها
تمرین‌های بخش ۳-۲
۳-۳ تابع‌های رشد
تمرین‌های بخش ۳-۳
۳-۴ روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها
۳-۴-۱ تحلیل الگوریتم‌های ترتیبی
تمرین‌های زیربخش ۳-۴-۱
۳-۴-۲ تحلیل الگوریتم‌های بازگشتی
تمرین‌های زبرخش ۳-۴-۲
۳-۵ روش‌های حل رابطه‌های بازگشتی
۳-۵-۱ حدس و استقرا
۳-۵-۲ تکرار با جای‌گذاری
۳-۵-۳ درخت بازگشت
۳-۵-۴ قضیه‌ی اصلی
۳-۵-۵ حل مستقیم یک رابطه‌ی بازگشتی
تمرین‌های بخش ۳-۵
۶-۳ رابطه‌های بازگشتی همگن
تمرین‌های بخش ۳-۶
۳-۷ تحلیل سرشکنی
۳-۷-۱ روش‌های تحلیل سرشکنی
۳-۷-۲ روش‌ تابع پتانسیل
تمرین‌های بخش ۳-۷
تمرین‌های فصل ۳

۴ داده ساختارهای ساده

۴-۱ دسته‌بندی داده ساختارها
۴-۲ لیست‌ها
۴-۲-۱ پیاده‌سازی لیست‌های پیوندی
۴-۲-۲ اعمال اصلی بر روی لیست خطی
۴-۲-۳ عملیات دیگر بر روی لیست‌ها
۴-۲-۴ پیاده‌سازی لیست‌ها با اشاره‌گرهای اندیسی
تمرین‌های زیربخش ۴-۲-۴
۴-۲-۵ پشته‌ها
تمرین‌های زیربخش ۵-۲-۴
۴-۲-۶ صف
۴-۳ کاربردهای از لیست‌ها
۴-۳-۱ مرتب‌سازی ادغامی
۴-۳-۲ لیست‌های کلی
۴-۳-۳ تبدیل الگوریتم‌های بازگشتی به غیربازگشتی
تمرین‌های بخش ۴-۳
۴-۴ درخت‌ها
۴-۴-۱ تعریف‌های اولیه در درخت‌ها
۴-۴-۲ پیمایش درخت‌ها
۴-۴-۳ درخت دودویی معادل
۴-۴-۴ اعمال مختلف بر روی درخت
۴-۴-۵ پیاده‌سازی درخت‌ها
۴-۴-۶ درخت دودویی
۴-۴-۷ درخت‌های عبارت
۴-۴-۸ تبدیل نگارش‌های مختلف عبارت به هم
۴-۴-۹ تِرای، درختی برای ذخیره‌ی رشته‌ها
تمرین‌های بخش ۴-۴
۴-۵ درخت دودویی جست‌وجو
۴-۵-۱ اعمال مختلف بر روی درخت دودویی جست‌وجو
۴-۵-۲ میانگین ارتفاع درخت دودویی جست‌وجو
تمرین‌های بخش ۴-۵
۴-۶ صف اولویت
۴-۶-۱ تعریف و ویژگی‌های هرم بیشینه
۴-۶-۲ پیاده‌سازی هرم بیشینه و انجام اعمال مختلف
تمرین‌های بخش ۴-۶
تمرین‌های فصل ۴
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۴

۵ درهم‌سازی

۵-۱ جدول آدرس‌دهی مستقیم
تمرین‌های بخش ۵-۱
۵-۲ جدول‌های درهم‌سازی
۵-۳ روش زنجیره‌ای برای حل برخورد
تمرین‌های بخش ۵-۳
۵-۴ توابع درهم‌سازی
۵-۴-۱ روش تقسیم
۵-۴-۲ روش ضرب
۵-۵ درهم‌سازی سراسری
تمرین‌های بخش ۵-۵
۵-۶ آدرس‌دهی باز
۵-۶-۱ وارسی خطی
۵-۶-۲ وارسی درجه‌ی‌ ۲
۵-۶-۳ درهم‌سازی دوگانه
۵-۶-۴ تحلیل آدرس‌دهی باز
تمرین‌های بخش ۵-۶
۵-۷ درهم سازی کامل
تمرین بخش ۵-۷
۵-۸ درهم‌سازی پویا
۵-۸-۱ فقط درج
۵-۸-۲ درج و حذف باهم
تمرین‌های بخش ۵-۸
تمرین‌های فصل۵

۶ مرتب‌سازی و مرتبه‌ی آماری

۶-۱ دسته‌بندی و کران پایین
تمرین‌های بخش ۶-۱
۶-۲ مرتب‌سازی خطی
۶-۲-۱ مرتب‌سازی شمارشی
۶-۲-۲ مرتب‌سازی مبنایی
۶-۲-۳ مرتب‌سازی سطلی
تمرین‌های بخش ۶-۲
۶-۳ مرتب‌سازی مقایسه‌ای
۶-۳-۱ مرتب‌سازی سریع
۶-۳-۲ مرتب‌سازی سریع تصادفی
تمرین‌های زیربخش ۶-۳-۲
۶-۳-۳ مرتب‌سازی هرمی
تمرین‌های زیربخش ۶-۳-۳
۶-۴ الگوریتم فورد ـ جانسون
تمرین‌های بخش ۶-۴
۶-۵ میانه‌ها و مرتبه‌های آماری
۶-۵-۱ کمینه و بیشینه
۶-۵-۲ یافتن هم‌زمان بیشینه و کمینه
۶-۵-۳ انتخاب در زمان میانگین خطی
تمرین‌های زیربخش ۶-۵-۳
۶-۵-۴ انتخاب خطی در بدترین حالت
تمرین‌های بخش ۶-۵
۶-۶ مرتب‌سازی خارجی
۶-۶-۱ مرتب‌سازی ادغامی خارجی
۶-۶-۲ مرتب‌سازی خارجی چندفازه
تمرین‌های بخش ۶-۶
تمرین‌های فصل ۶
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۶

۷ داده ساختارهای پیشرفته

۷-۱ مجموعه‌های مجزا
۷-۱-۱ داده‌ساختار مبتنی بر لیست
۷-۱-۲ داده‌ساختار مبتنی بر درخت
۷-۱-۳ پیاده‌سازی با «فشرده‌سازی مسیر»
تمرین‌های بخش ۷-۱
۷-۲ درخت دودویی جست‌وجوی بهینه
۷-۲-۱ راه‌حل بازگشتی
۷-۲-۲ راه‌حل پویا
تمرین‌های بخش ۷-۲
۷-۳ درخت‌های دودویی جست‌وجو با ارتفاع لگاریتمی

۷-۳-۱ درخت قرمز – سیاه
تمرین‌های زیربخش ۷-۳-۱
۷-۳-۲ گسترش درخت قرمز ـ سیاه: درخت مرتبه‌ی آماری


تمرین‌های زیربخش ۷-۳-۲
۷-۳-۳ گسترش درخت قرمز ـ سیاه: درخت بازه
تمرین‌های زیربخش ۷-۳-۳
۷-۳-۴ درخت اِی.وی.اِل
۷-۴ درخت ۳-۲
۷-۵ درخت «بی»
تمرین‌های فصل۷
پروژه‌های برنامه‌نویسی فصل ۷

پیوست‌ها

۱ نمونه‌ای از برنامه‌ی جاوا
۲ نمادها و تابع‌های مهم
۳ واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی
۴ واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی
کتاب‌نامه
فهرست الفبایی

......................................دربارۀ کتاب

این کتاب با نگاهی الگوریتمی مطالب مربوط به داده ساختاری کامپیوتری را، هم در سطح پایه و هم پیشرفته، ارائه می کند. از این رو، از همان ابتدا به مبانی طراحی الگوریتم ها می پردازد و ترکیب مناسبی از داده ساختارها و الگوریتم هاست. این کتاب که بخشی از آن سال ها به عنوان جزوۀ درسی در دانشگاه صنعتی شریف تدریس شده است، می تواند به عنوان کتاب اصلی در اولین درسی که دانشجویان رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر در این زمینه می گیرند، و در برنامۀ مصوب به نام ساختمان داده و الگوریتم ها یا ساختمان داده ها آمده است، استفاده شود. این کتاب حاوی 128 شبه کد، 165 شکل، بیش از 330 تمرین و 15 پروژۀ برنامه نویسی است و حاصل سال ها تجربۀ تدریس مؤلف است. استفاده از این کتاب علاوه بر دانشجویان، برای دانش آموزانی که خود را برای ورود به دوره های المپیاد کامپیوتر آماده می کنند مفید خواهد بود.

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : ۶۰۰ مسئله چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها
توضيحات: تألیف : محمد قدسی , آیدین نصیری شرق

چاپ اول - ۱۳۹۱

......................................

فصل ۱: تحلیل الگوریتم ها
فصل ۲: مرتب سازی
فصل ۳: داده ساختارهای ساده
فصل ۴: داده ساختارهای پیشرفته
فصل ۵: الگوریتم ها
فصل ۶: گراف ها
فصل ۷: مسئله های المپیاد
فصل ۸: راهنمایی ها
فصل ۹: گزینه های درست
فصل ۱۰: راه حل ها

......................................

کتابی که پیش روی شماست مجموعه‌ای از 600 مسئله‌ی چند گزینه‌ای از داده‌ساختارها و الگوریتم‌هاست که نویسنده‌ی اول با بیش از 25 سال تدریس در این زمینه، برای آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر، و نیز برای تعدادی از آزمون‌های مرحله‌ی اول المپیادهای کامپیوتر کشور طراحی و برخی را نیز با کسب اجازه از طراحان جمع‌آوری کرده است.
صورت مسئله‌ها در 7 فصل دسته‌بندی شده‌اند: تحیل الگوریتم‌ها، مرتب‌سازی، داده‌ساختارهای ساده و پیش‌رفته، الگوریتم‌ها، گراف‌ها و تعدادی از مسئله‌های الگوریتمی المپیاد کامپیوتر ایران. فصل 8 شامل راهنمایی‌های کوتاه برای تعدادی از مسئله‌هاست که به حل مسئله‌ها کمک می‌کند. فصل 9 حاوی گزینه‌های درست و فصل 10 شامل راه‌حل‌های کامل برای تمام مسئله‌هاست. تعدادی از مسئله‌های مشکل را با یک ستاره («) و برخی را که خیلی مشکل هستند با دو ستاره (««) مشخص کرده‌ایم. از آن‌جا که بخش عمده‌ای ازمحتوای کتاب راه‌حل‌های تشریحی است، توصیه می‌شود که اگر پاسخ صحیح مسئله‌ای را یافتید، راه‌حل آن را نیز بخوانید تا با ایده‌های جدید و نکته‌های ظریف در حل آن مسئله آشنا شوید.

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : المپیادهای کامپیوتر ایران - جلد اول
توضيحات: تألیف : یاسر احمدی‌فولادی , هادی احمدی فولادی
چاپ اول - ۱۳۹۱
قیمت پشت جلد ۶۵۰۰۰ ریال

فهرست مطالب

درباره ناب
سخن ناشر
پیشگفتار مؤلفان
بخش اول: آزمون ها
بخش دوم: راهنمایی آزمون ها
بخش سوم: پاسخ آزمون ها


سخن ناشر

از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.
برای پشتیبانی علمی از کتاب‌های این مجموعه و تعامل با دانش‌آموزان و مدرسان، وبگاه مخصوصی پیش‌بینی شده است که به‌زودی راه‌اندازی می شود.پیش گفتار مؤلفان

در سال 1370 از جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آمد که به عنوان ناظر در سومین المپیاد بین المللی انفورماتیک (کامپیوتر) که با میزبانی کشور یونان در شهر آتن برگزار می شود حضور یابد. وزارت آموزش و پرورش کشورمان ضمن استقبال از این دعوت و اعزام ناظر به سومین المپیاد بین المللی کامپیوتر در همان سال مقدمات انتخاب و آموزش تیمی چهارده نفره از دانش آموزان برجسته دبیرستانی رشته ریاضی فیزیک را فراهم کرد. این تیم در تابستان 1371 پس از گذراندن یک دوره آموزشی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به چهارمین المپیاد بین المللی کامپیوتر در آلمان اعزام شدند.دو مدال نقره و دو مدال برنز و رتبه چهاردهم بین کشورهای شرکت کننده ارمغان این تیم در آن سال بود. از آن سال تاکنون همه ساله جمهوری اسلامی ایران در این المپیاد شرکت می کند. پس از تاسیس باشگاه دانش پژوهان جوان در سال 74 کلیه امور مربوط به المپیاد کامپیوتر نیز مانند سایر المپیاد‌ها به این باشگاه واگذار شد. در سالهای اخیر انتخاب تیم پس از 4 مرحله انجام می‌پذیرد. در مرحله اول داوطلبان در شهرستان محل تحصیل خود در آزمون مرحله اول که سوالات آن به صورت چندگزینه‌ای است شرکت می‌کنند. تعدادی از نفات برتر این مرحله به آزمون مرحله دوم که در مرکز استان برگزار می‌شود و سوالات آن به صورت تشریحی است راه می‌یابدند. در حدود شصت نفر از نفرات برتر مرحله دوم پس از آن در آزمون دیگری شرکت می‌کنند، و سی نفر برگزیده ازآنها به دوره تابستانه این المپیاد می‌روند. در پایان دوره تابستانه 8 نفر از این افراد به مدال طلا و سایرین به مدال نقره و برنز دست می‌یابند. بردگان مدال طلا (8نفر) که از آزمون ورودی دانشگاه‌ها معاف هستند و می‌توانند در زیرگروه ریاضی در دانشگاه و رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند در یک دوره آموزشی فشرده شرکت می‌کنند و سرانجام از میان آنها چهارنفر به عنوان تیم المپیاد کامپیوتر کشور برگزیده و به همراه سرپرستانشان به این المپیاد جهانی اعزام می‌شوندر المپیاد کامپیوتر «حل مسئله» بخش مهمی از چالش را تشکیل می‌دهد. بنابراین آشنایی با نمونه مسائل مطرح شده در این المپیادضروری است. کتاب المپیادهای کامپیوتر ایران(جلد اول و جلد دوم) با همین هدف تالیف و به علاقه‌مندان شرکت در این المپیاد و سایر دانش‌آموزان ممتاز دبیرستان‌ها تقدیم شده است. انتظار می‌رود دانش‌پژوهان دارای استعدادهای برتر و سایر علاقه‌مندان از آن بهره گیرند و به مهارت‌های لازم برای دست و پنجه نرم کردن با مسائل مشابه و در نهایت درک مناسب الگوریتم‌ها و به کارگیری آنها در هنر برنامه‌نویسی دست یابند.

هر جلد در 3 بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل مسائل مطرح شده در مرحله اول المپیادهای پیشین است. این مسائل در 12 فصل و عنوان متمایز طبقه بندی شده است. بخش دوم شامل راهنمایی‌های مجاز درباره حل وسائل است. در بخش سوم پاسخ مسائل به صورت مبسوط و با ذکر جزئیات آمده است. توصیه می‌شود دانش‌آموزان نخست از فصولی که تبحر بیشتر دارند آغاز کنندو به حل مسائل بپردازند.

چنانچه در حل مسئله‌ای با دشواری مواجه شدند ابتدا بکوشند با استفاده از راهنمایی ارائه شده و قدرت خلاقیت و تفکر خود مسئله را حل کنند. در صورتی که موفق نشوند به راه حل ارائه شده در پایان کتاب مراجعه کنند. پس از مطالعه حل تشریحی مسئله در هر مرحله‌ای که روش حل برایشان محرز شد به مسئله اصلی بازگردند و راه حل خود را کامل کنند.

از تمامی افرادی که مساعدت خود را در آماده‌سازی این مجموعه از ما دریغ ننمودند و پیوسته مشوق ما بودند سپاس‌گزاری می‌کنیم. همچنین بی‌صبرانه منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای دانش پژوهان و دبیران ارجمند هستیم.

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : 250 مسوله ترکیبیات
توضيحات: مهم‌ترین هدف این کتاب کمک به دانش‌ آموزانی است که به‌ تازگی مطالعه‌ برای المپیاد را شروع کرده‌اند و می‌خواهند معرفی کتاب 250 مساله ترکیبیاتخود را برای شرکت در آزمون مرحله‌ی اول المپیاد ریاضی آماده کنند. شمارش، استقرا، اصل لانه‌ کبوتری، اصل شمول و عدم شمول و روابط بازگشتی مباحثی هستند که در این کتاب سعی شده است به زبان ساده برای دانش‌ آموزان و به‌ طور خاص برای دانش‌ آموزان سوم راهنمایی و اول دبیرستان توضیح داده شوند. برای مثال در مورد فصل روابط بازگشتی فقط دانش‌ آموزان با مفهوم رابطه‌ بازگشتی و اهمیت آن در مسائل آشنا می‌شوند و به حل روابط بازگشتی و ارائه‌ فرمول مستقیم پرداخته نشده است، زیرا فراتر از معلومات مخاطبان این کتاب است. البته پس از آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیمی همچون تابع، آنها می‌توانند مطالعه‌ کتابهای پیشرفته تر در زمینه المپیاد ریاضی را آغاز نمایند.
در هر فصل تعدادی مثال به صورت سؤال و جواب وجود دارد. ابتدا سعی کنید آن را پاسخ دهید و سپس به پاسخ آن مراجعه کنید. در انتهای هر فصل تعدادی تمرین وجود دارد که در مورد آنها هم میتوانید به همین شیوه عمل کنید. پس از حل مسئله ها حتماً پاسخ آنها را در انتهای کتاب بررسی کنید. این کار کمک میکند که درستی پاسخ خود را دریابید و یا اینکه با راه های دیگر حل مسئله آشنا شوید.

تألیف: نصیر کریمی، نیما احمدی پور اناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

ناشر: فاطمی

قیمت: 3800 تومان

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : آشنایی با الگوریتم ها
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_ کامپیوتر

تقدیر شده در نهمین دوره جشنواره کتاب های آموزشی رشد

تألیف : یحیی تابش

ویرایش : بردیا حسام

تعداد صفحات : ۱۱۶

پیش‌گفتار مؤلف
از سپیده‌دم تاریخ که شمارش و اعداد و ایده‌های هندسی کاربردهایی روزمره در زندگی بشر پیدا کردند تا عصر جدید که عصر اطلاعات نام گرفته است و کامپیوترها و شبکه‌های کامپیوتری به ابزارهای ضروری و همه‌جانبه در زندگی تبدیل شده‌اند، دستمایه‌ی همه‌ی کاربردها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و راه‌کارها است که تحت قالب و شیوه‌ای مشخص کنار هم قرار می‌گیرند و به آن «الگوریتم» می‌گوییم. در واقع، برای حل این‌گونه مسئله‌ها، نخست مدلی ریاضی برای آنها درست می‌کنیم و سپس با طراحی الگوریتم آنها را حل می‌کنیم. در المپیاد کامپیوتر نیز «حل مسئله» ـ به‌ویژه مسئله‌های الگوریتمی ـ بخش مهمی از چالش مربوطه را تشکیل می‌دهد، لذا آشنایی با روش‌های حل مسئله‌های الگوریتمی جهت آمادگی برای شرکت در المپیاد کامپیوتر ضروری است. در این‌کتاب به این مهم می‌پردازیم و با روش‌های طراحی الگوریتم‌ها آشنا می‌شویم. روش‌های مختلف طراحی الگوریتم‌ها ـ اعم از الگوریتم‌های استقرایی و بازگشتی، و روش‌های پیشرفته‌تر در طراحی الگوریتم‌ها نظیر روش‌های برنامه‌ریزی پویا و روش حریصانه ـ در دستور کار قرار دارند. علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که در طراحی الگوریتم‌ها، ارزیابی آنها از لحاظ زمان اجرا و فضایی که عملیات و داده‌های مربوطه اشغال می‌کنند نیز اهمیت زیادی دارد. به این مهم نیز توجه ویژه‌ای مبذول خواهیم داشت.

سخن ناشر
از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.
برای پشتیبانی علمی از کتاب‌های این مجموعه و تعامل با دانش‌آموزان و مدرسان، وبگاه مخصوصی پیش‌بینی شده است که به‌زودی راه‌اندازی می شود.

فهرست مطالب
درباره‌ی ناب
سخن ناشر
پیش‌گفتار مؤلفان
فصل اول. الگوریتم چیست؟
۱-۱ حل معادله‌ی درجه‌ی دوم
۱-۲ داخل و خارج ناحیه‌ی مارپیچی
۱-۳ خُرد کردن پول
۱-۴ بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک
۱-۵ مرتب‌سازی سه عدد
۱-۶ مرتب‌سازی حُبابی
فصل دوم. روش استقرا در طراحی الگوریتم‌ها
۲-۱ مجموع اعداد فرد
۲-۲ استقرای ریاضی
۲-۳ استقرای قوی
۲-۴ محاسبه‌ی چندجمله‌ای‌ها
۲-۵ تابع یک‌به‌یک
۲-۶ زیردنباله‌های متوالی ماکزیمم‌مقدار
تمرین
فصل سوم، الگوریتم‌های بازگشتی
۳-۱ n فاکتوریل
۳-۲ برج‌های هانوی
۳-۳ پوشش مربع ناقص
۳-۴ پوشش مستطیل n×۱
تمرین
فصل چهارم. روش تقسیم و حل
۴-۱ نمای طبیعی اعداد
۴-۲ جستجوی دودویی
۴-۳ کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین مقدار
۴-۴ مرتب سازی ادغامی
۴-۵ مرتب‌سازی سریع
تمرین
فصل پنجم. الگوریتم‌های حریصانه
۵-۱ خرد کردن پول
۵-۲ شبکه‌ی فراگیر
۵-۳ زمان‌بندی زمین فوتبال
۵-۴ برنامه‌ریزی ماشین تراش
۵-۵ مسئله‌ی کوله‌پشتی
تمرین
فصل ششم. روش برنامه‌ریزی پویا
۶-۱ دنباله‌ی فیبوناچی
۶-۲ ضرایب دوجمله‌ای
۶-۳ مسئله‌ی کوله‌پشتی
تمرین
فصل هفتم. روش عقب‌گرد
۷-۱ مجموع زیرمجموعه‌ها
۷-۲ هشت وزیر در صفحه‌ی شطرنج
تمرین
فصل هشتم. الگوریتم‌ها و حل مسئله
۸-۱ بزرگ‌ترین عدد
۸-۲ مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد
تمرین
راهنمای حل تمرین‌ها
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳
فصل ۴
فصل ۵
فصل ۶
فصل ۷
فصل ۸
مراجع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : آشنایی با گراف‌
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_ کامپیوتر

تألیف : سیّد عبادالله محمودیان , یاسر احمدی‌فولادی

ویرایش : شقایق میرصیافی

تعداد صفحات : ۲۰۰

سخن ناشر
از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.

پیش‌گفتار مؤلفان

علاقمندی به گراف و کاربردهای آن در علوم اجتماعی، علوم طبیعی و علوم کامپیوتر به سرعت در حال افزایش است. یکی از علل آن مفید بودن این مبحث در مدلسازی برای محاسبات و بهینه‌سازی است. همچنین نظریه‌ی گراف حاوی مطالبی است که در تکنیک‌های مورد نیاز در اثبات‌های ریاضیات گسسته به کار می‌روند.

کتاب به بیان مفاهیم اولیه‌ی مورد نیاز در گراف‌ها برای شرکت در المپیادهای کامپیوتر و ریاضی می‌پردازد. کوشش بر این بوده است که با ارائه‌ی بسیاری از شکل‌های رسم‌شده‌ی گراف و تأکید بر شهور، مفاهیم به زبانی ساده و به صورت مختصر به گونه‌ای بیان گردند که، خواندن کتاب به پیش‌نیازی احتیاج نداشته باشد، و نیز در مدت کوتاهی، فرد به مهارت مورد نیاز دست یابد. برای ساده‌تر بیان شدن مطالب کتاب، قضیه‌ها به صورت رسمی ثابت نشده‌اند، و برای هر قضیه طرحی از یک اثبات بیان شده است. خواننده می‌تواند با کمی کوشش، اثبات این قضیه‌ها را به صورت رسمی بیان کند.

در پایان هر فصل مسأله‌های گوناگونی با دشواری‌های متنوعی گردآوری شده‌اند. مسائل دشوارتر با علامت * مشخص شده‌اند. خواننده با حل این مسأله‌ها، می‌تواند به مهارت مناسبی در زمینه‌ی مورد بحث دست یابد. راه‌حل‌های همه‌ی مسأله‌ها در کتاب آمده‌اند، و توصیه می‌شود که خواننده تنها در صورت حل کردن یا اندیشیدن به اندازه‌ی کافی روی مسأله، به حل آن رو آورد.

کتاب به گونه‌ای سازماندهی شده است که مباحث مورد نیاز در زمینه‌ی گراف را در مرحله‌ی اول و دوم المپیادهای کامپیوتر و ریاضی بیان کند. و با خواندن کتاب، خواننده توانایی این را پیدا خواهد کرد که مسأله‌هایی از این المپیادها را با به‌کارگیری گراف‌ها به صورت ساده‌تر حل کند. در فصل پایانی کتاب، الگوریتم‌های پایه‌ای‌تر در زمینه‌ی گراف بیان شده‌اند، که خواندن آنها برای شرکت‌کنندگان المپیاد ریاضی ضروری نیست.

مؤلفان

آذر ماه 89

فهرست مطالب
درباره‌ی ناب
سخن ناشر
پیش‌گفتار مؤلفان
فصل ۱. آشنایی با گراف
۱-۱گراف چیست؟
۲-۱ توصیف چند نوع گراف

تمرین
فصل ۲. تعریف‌ها و مثال‌ها
۱-۲ تعریف‌ها

تمرین
۲-۲ گونه‌هایی از گراف‌ها

تمرین
فصل ۳. مسیرها، دورها، و درخت‌ها
۱-۳ مسیرها و دورها

تمرین
۲-۳ درخت‌ها

تمرین
فصل ۴. گراف‌های اویلری و همیلتنی
۱-۴ گراف‌های اویلری

تمرین
۲-۴ گراف‌های همیلتنی

تمرین
فصل ۵. هامنی بودن
۱-۵ گراف‌های هامنی

تمرین
۲-۵ فرمول اویلر

تمرین
فصل ۶. رنگ‌آمیزی گراف‌ها
۱-۶ رنگ‌آمیزی نقشه‌ها

تمرین
۲-۶ رنگ‌آمیزی رأسی

تمرین
۳-۶ رنگ‌آمیزی یالی

تمرین
فصل ۷. الگوریتم‌های گراف
۱-۷ یافتن یک گذر بستة اویلری

تمرین
۲-۷ جست و جوی ژرفانخست

تمرین
۳-۷ جست و جوی پهنای نخست

تمرین
۴-۷ یافتن یک درخت فراگیر

تمرین
۵-۷ یافتن یک کوتاه‌ترین مسیر

تمرین
۶-۷ یافتن یک درخت فراگیر کمینه

تمرین
راهنمای حل تمرین‌ها
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳
فصل ۴
فصل ۵
فصل ۶
فصل ۷
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی
مراجع

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : مسأله‌های مقدماتی المپیاد کامپیوتر
توضيحات: ازمجموعه کتابهای : منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی_ کامپیوتر

تألیف : هادی احمدی فولادی , یاسر احمدی‌فولادی

ویرایش : یحیی تابش

تعداد صفحات : ۱۳۲

سخن ناشر
از رویداد‌های نوید‌بخش سال‌های اخیر، توجه وزارت آموزش و پرورش و استقبال دانش‌آموزان ممتاز دوره‌ی دبیرستان از المپیاد‌های علمی است. بسیاری از دانش‌آموزان مستعد برای عضویت در تیم‌های ملی المپیاد و حضور در مسابقه‌های علمی در سطح جهان تلاش می‌کنند. بی‌شک موفقیت در این عرصه مستلزم پشتکار، وسعت و عمق معلومات، مهارت در حل مسئله، خلاقیت و نوآوری است. اما از سوی دیگر وجود منابع آموزشی سودمند و قابل اعتماد نیز برای کسب موفقیت‌ها ضروری و حتمی است.
مجموعه‌ی منابع آموزشی برای مرحله‌ی اول المپیاد‌های علمی شامل بیش از 40 عنوان کتاب درسی و کتاب تمرین و مسائل است که براساس برنامه‌های درسی المپیاد‌های داخلی کشور در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی، زیست شناسی و ادبیات فارسی طراحی شده است. این مجموعه را جمعی از مؤلفان با تجربه که در تدریس کلاس‌های المپیاد سابقه‌ی ممتد دارند و استادانی که تجربه‌ی سرپرستی تیم‌های المپیاد جهانی را بر عهده داشته‌اند تألیف و ویرایش کرده‌اند.
در طراحی و تألیف کتاب‌ها تلاش شده است تا آنجا که ممکن است تمام سرفصل‌های برنامه‌ی درسی المپیاد پوشش داده شود. بنابراین، این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی قابل اعتماد در کلیه‌ی مدارس کشور که دانش‌آموزان را برای رقابت در مسابقه‌های علمی کشور آماده می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر روش نگارش کتاب‌ها و وجود مثال‌های حل شده‌ی فراوان این امکان را نیز فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در اقصی‌ نقاط کشور بتوانند، حتی بدون نیاز به معلم، با مطالعه‌ی آنها خود را برای رقابت در المپیاد‌های علمی آماده کنند.

پیش‌گفتار مؤلفان

ترکیبیات یکی از شاخه‌های جذاب در ریاضیات است. بیشتر پرسش‌ها و مسأله‌های المپیاد کامپیوتر و بخش مهمی از پرسش‌ها و مسأله‌ها در المپیاد ریاضی در این زمینه‌اند. بسیاری نیز بر این باورند که ترکیبیات بهترین مبحث برای آشنایی با المپیادهای کامپیوتر و ریاضی است. با این روند دقیق آموزشی، می‌توان به یادگیری ترکیبیات پرداخت، و طرح پرسش‌هایی مناسب، مهارت مورد نیاز در ترکیبیات را برای فراگیر فراهم خواهد ساخت.

در این کتاب، با پرسش‌هایی ساده، مطالب پایه‌ای که دانش‌آموز باید در ترکیبیات برای شرکت در المپیاد بداند، بررسی می‌شوند. برخی از پرسش‌ها ساده‌شده‌ی پرسش‌های المپیاد‌های کامپیوتر و ریاضی‌اند، ولی برخی دیگر پرسش‌هایی ساده در زمینه‌های پایه‌ای مانند مبناها، لگاریتم‌ها، تصاعدها، و .... هستند. برای نمونه، از دانش‌آموزی می‌خواهیم 8 2log را بدست آورد. هدف این است که دانش‌آموز کار کردن با لگاریتم‌ها را فرا بگیرد.

پرسش‌های معماگونه‌ی کتاب، دانش‌آموز را با ارایه‌ی ساختارهای خلاقانه که زیربنای حل مسأله در المپیادکامپیوتر است، آشنا می‌سازد. با تشکیل معادله در پرسش‌ها، دانش‌آموز با نیازمندی‌های جبری در حل مسأله‌های المپیاد کامپیوتر آشنا می‌شود، و با پرسش‌هایی درباره‌ی بخش‌پذیری و هم‌نهشتی‌ها، دانسته‌های مورد نیاز در زمینه‌ی نظریه‌ی اعداد برای حل مسأله‌های المپیاد کامپیوتر یادآوری می‌شود.

توصیه‌ی فراوانی داریم که دانش‌آموز پیش از آنکه مسأله‌ای را حل کند، به سراغ راه‌حل ارائه‌شده در کتاب نرود. بهتر است پس از پاسخگویی به مسأله، با مراجعه به راه‌حل ارائه‌شده در کتاب از درستی گزینه‌ی انتخاب شده اطمینان حاصل شود، و اگر پاسخ درست نبود، کوشش برای رسیدن به گزینه‌ی درست بوسیله‌ی دانش‌آموز انجام شود، و سپس، به روش حل مراجعه شود.

در پایان لازم می‌دانیم از کلیه‌ی دست‌اندرکاران و همه‌ی افرادی که ما را در آماده‌سازی این مجموعه یاری رساندند سپاسگزاری کنیم. همچنین با کمال میل پذیرای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوانندگان هستیم.


مؤلفان

فهرست مطالب

درباره‌ی ناب
سخن ناشر
پیش‌گفتار مؤلفان
بخش اول: مسأله‌ها
بخش دوم: راهنمایی و حل‌مسأله‌ها

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : پاسکال را در سه روز بیاموزیم
توضيحات: پاسکال را در سه روز بیاموزیم
پدید آورندگان: سام. آبولروس
ترجمه:سید غلامرضا پناهی
ویرایش: جمشید خود آموز
انتشارات: فاطمی
چاپ اول: 1376
قیمت: 7650تومان- 196 صفحه
مخاطبین: علاقه مندان به المپیاد ریاضی
پیش نیاز: کتب ریاضی دبیرستانی
فهرست مطالب: سلام پاسکال – اجزای زبان – تصمیم ها – حلقه ها – معماری داده ها – پردازش متن – معماری برنامه ها – مجموعه و رکورد – پرونده ها و کاربردها
پیش‌گفتار:
آیا فراگیری پاسکال در سه‌روز میسر است؟ پاسخ مثبت است، در صورتی که از راهی میانبر به اصل زبان بپردازیم و حواشی و جزئیات آن را کنار بگذاریم.
روش به‌کار رفته در این کتاب فراگیری به کمک مثال است. شما با برنامه‌های ساده که چند عدد را محاسبه و چند رشته را چاپ می‌کنند شروع می‌کنید، و با کاربردهای مفیدی که در آنها از داده‌ها و پرونده‌های ساخت‌یافته استفاده می‌شود به پایان راه می‌رسید.
از نظر تاریخی، زبان پاسکال در اوایل 1970 به وسیله‌ٔ نیکلاس ویرث 1 (دانشمند کامپیوتر سوئیسی) تهیه و به‌نام ریاضیدان فرانسوی بلیز پاسکال 2 (1623-1662) نامیده شد. استاندارد جدیدی برای این زبان در 1983 تنظیم شد و انجمن مهندسین برق و الکترونیک3 (IEEE) و مؤسسهٔ استاندارد ملی امریکا4 (ANSI) آن را تأیید کردند. با افزایش کاربرد ریزکامپیوترها، این زبان توسعه یافت و تغییراتی در آن صورت گرفت، و معروفترین پیاده‌سازیهای جدید، پاسکال دانشگاه کالیفرنیا در ساندی‌گو UCSD5 و توربوپاسکال بورلند اینترنشنال 6 هستند. هدف کتاب حاضر آن است که به شما بیاموزد چگونه برنامهٔ قابل حملی را به زبان پاسکال بنویسید که مستقل از کامپیوترتان باشد، بنابراین استاندارد IEEE/ANSI بیشتر به‌کار خواهد رفت اما جنبه‌های جدید مطرح می‌شود و به منشأ آنها اشاره خواهد شد. در نظر نیست که در این کتاب به جزئیات زمینه‌های غیرقابل حمل زبان (مانند گرافیک با دقت بالا) پرداخته شود، بلکه هدف استفاده از جنبه‌های قوی در پیاده‌سازی جدید زبان (به‌خصوص توربوپاسکال) است که در پردازش داده‌ها مفید باشند. برنامه‌های گنجانده شده در کتاب با استفاده از توربوپاسکال کامپایل شده‌اند، اما شما می‌توانید از هر کامپایلری برای اجرای آنها استفاده کنید. در جاهای معدودی نیاز به اصلاحات جزئی خواهید داشت، که به آنها اشاره خواهد شد.
سام اِ.آبولروس
نشانی ناشر:
تهران- خیابان دکتر فاطمی- شماره‌ی 159
صندوق پستی: 14146

تلفن: 88961422

فاکس: 88956258

نشانی الکترونیکی: info@fatemi.ir


نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : داده ساختار‌ها و مبانی الگوریتم‌ها
توضيحات: داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها
پدید آورندگان: محمد قدسی
ویرایش: محمد امین صادقی
انتشارات: فاطمی
چاپ دوم: 1389
قیمت: 11700تومان -524 صفحه
مخاطبین: علاقه مندان به المپیاد ریاضی
پیش نیاز: کتب ریاضی دبیرستانی
فهرست مطالب:مبانی استقرا و شمارش – روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها – داده ساختارهای ساده – درهم سازی – مرتب سازی و مرتبه‌آماری – داده ساختارهای پیشرفته
پیش‌گفتار:
در مورد داده‌ساختارها و طراحی الگوریتم‌ها کتاب‌های زیادی به‌زبان فارسی نوشته یا ترجمه شده است. اما اغلب این کتاب‌ها یا بیش‌تر به بیان مفاهیم داده‌ساختارها می‌پردازند یا تأکید خود را به طراحی الگوریتم‌ها معطوف می‌کنند. یکی از هدف‌های این کتاب، تلفیق این دو موضوع با هم در قالب یک کتاب پایه است. در این کتاب ضمن آن‌که می‌خواهیم شما را با اکثر مطالب داده‌ساختارهای کامپیوتر، در سطح پایه و پیش‌رفته آشنا کنیم، در همه‌ی مراحل نگاهی الگوریتمی به موضوعات مورد بحث داریم.
کار تهیه‌ی محتوای این کتاب را از سال 1374 و با تهیه‌ی جزوه‌هایی از مطالبی که در آن‌زمان تدریس می‌کردم آغاز نمودم. این مطالب را به تدریج با تدریس درس‌هایی در دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، چون «روش‌های حل مسئله»، «ساختمان داده‌ها»، «ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها»، «طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها»، «مبانی علم کامپیوتر 1 و 2» تکمیل، و از آن‌ها دو جزوه‌ی درسی تهیه کردم.
حدود 10 سال پیش تصمیم گرفتم این جزوه‌ها را که بی‌غلط هم نبودند، به دو کتاب تبدیل کنم، اما هرگز فکر نمی‌کردم که تهیه‌ی اولین کتاب از این مجموعه بیش از 10 سال به‌طول انجامد. طی دو سال اخیر ساعت‌های به‌زودی اسلایدهایی را که برای آن تهیه کرده‌ام در وبگاهی که به‌منظور پشتیبانی از کتاب توسط انتشارات فاطمی طراحی و راه‌اندازی خواهد شد در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهم داد. از خوانندگان محترم تقاضا می‌کنم اشکال‌های احتمالی کتاب را از طریق همین وبگاه با من در میان بگذارند. بسیار ‌زیادی بر روی این کتاب کار کرده‌ام و به‌مرور، این کتاب به‌عنوان یک محصول مهم از زندگی علمی‌ام درآمد و تکمیل آن به‌صورت یک کتاب درسی کامل و منسجم، شامل تمرین‌ها و پروژه‌های مناسب یکی از هدف‌هایم شد.
در تهیه‌ی مطالب این کتاب از بخش‌هایی از کتاب‌های ]11[،]2[،]13[،]3[ و ]4[ (و ویرایش سال 2001 آن ]5[ که به کتاب CLRS مشهور است) و چند کتاب دیگر مانند ]1[،]9[،]12[ و ]14[ که به‌ترتیب زمانی از سی‌سال پیش، به‌عنوان مراجع درس‌های خود به‌کار برده‌ام استفاده کرده‌ام. در این میان، از کتاب CLRS بیش‌تر استفاده شده است. مثلاً بخش‌هایی از فصل سوم (روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها)، فصل پنجم (درهم‌سازی)، فصل ششم(مرتب‌سازی و مرتبه‌ی آماری) و بخش‌هایی از فصل هفتم (داده ساختارهای پیشرفته) برگرفته از مطالب این کتاب است.
نقش المپیاد کامپیوتر در تکمیل محتوای این کتاب انکار‌ناپذیر است. 18 سال خدمت در المپیاد کامیپوتر ایران و سروکار داشتن با دانش‌آموزان و دانش‌جویان خوش‌فکر و تیزهوشی که درگیر این المپیاد بودند، به من نکات بسیاری آموخته است. برخی از ایده‌های نو در این کتاب و تعدادی از تمرین‌ها (اکثر تمرین‌های فصل 2) و پروژه‌ها، حاصل این تعامل است. مثلاً، بخش‌هایی از فصل 2، مبتنی بر کتاب ]18[ است.
در این کتاب، برخی از تمرین‌ها که مشکل‌ترند با علامت ستاره(*) و آن‌هایی که بسیار مشکل هستند با علامت دوستاره (**) مشخص شده‌اند.
من سال‌هاست که این کتاب را تقریباً به‌طور کامل، در درسی به‌همین‌نام تدریس می‌کنم. این اولین درسی است که دانش‌جویان رشته ی مهندسی کامپیوتر، پس از گذراندن دروس «مبانی کامپیوتر» و «ساختمان‌های گسسته» می‌گیرند و به‌طور جدی با این مفاهیم آشنا می‌شوند. این کتاب برای همه‌ی دانش‌جویان رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر و همچنین، دانش‌آموزانی که خود را برای ورود به دوره‌های المپیاد کامپیوتر آماده می‌کنند، مناسب خواهد بود.

نشانی ناشر:
تهران- خیابان دکتر فاطمی- شماره‌ی 159
صندوق پستی: 14146

تلفن: 88961422

فاکس: 88956258

نشانی الکترونیکی: info@fatemi.ir


نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 نام : ساختمان داده‌ها
توضيحات: پدید آورندگان: جودیت ا.نپ
ترجمه: پناهی، علی رضا
انتشارات: فاطمی
چاپ اول: 1375
قیمت: 580 تومان- 168صفحه
نظر ما در باره کتاب:
مخاطبین:
علاقه مندان به المپیاد کامپوتر

پیش نیاز:
کتب المپیاد کامپیوتر

فهرست مطالب:
معرفی ساختمان داده‌ها- پرونده‌ها و ساختمان آن‌ها- آرایه‌ها، مرتب کردن و جستجو- لیست‌های پیوندی- توده‌ها، صفها و صفهای دوطرفه- فهرست راهنما، پرونده وارونه و درهم سازی
پیش‌گفتار:
طبق عرف، برنامه‌های درسی سیستمهای کامپیوتری اطلاعات تأکید زیادی بر زمینه‌های برنامه‌نویسی کاربردی، مدیریت پایگاه داده‌ها، تحلیل سیستمها، طراحی و پیاده‌سازی دارند. به‌نحو فزاینده‌ای، در بعضی از برنامه‌های درسی، درس ساختمان داده‌ها برای افزایش توانایی دانشجویان در برنامه‌نویسی و ایجاد زمینه برای درسهای پایگاه داده‌ها و تحلیل سیستمها گنجانده شده است. اما در اغلب موارد، مطالعه‌ٔ ساختمان داده‌ها به عنوان بخشی از برنامه درسی علوم کامپیوتر محسوب شده؛ و در نتیجه، اغلب متون ساختمان داده‌ها این موضوع را از بعد کاربردی دنبال نمی‌کنند.

ساختمان داده‌ها در برنامه‌نویسی سیستمهای کامپیوتری اطلاعات
این کتاب به این منظور نوشته شده که موضوع ساختمان داده‌ها را شرح داده و اهمیت بسزای آن در برنامه درسی سیستمهای کامپیوتری اطلاعات بیان شود. کتاب حاضر برای درس ساختمان داده‌ها در سطح سالهای دوم یا سوم دوره کارشناسی منظور شده است. دانشجویان باید درس برنامه‌نویسی کاربردی را گذارنده باشند تا مهارت پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز الگوریتمهای ارائه شده در این کتاب را داشته باشند. درس ساختمان داده‌ها براساس این کتاب باید پیش از دروس سیستمهای مدیریت پایگاه داده‌ها و تحلیل سیستمها طراحی، و پیاده‌سازی باشد، متن حاضر بخش قابل توجهی از محتوای دروس پرونده‌ٔ داده‌ها و پایگاه داده‌ها را می‌پوشاند که در برنامه‌ درسی مدل1 DPMA (86 CIS2 ) برای دوره کارشناسی درس سیستمهای کامپیوتری اطلاعات شرح داده شد و انجمن مدیریت پردازش داده‌ها آن را منتشر کرده است.
متن مستقل از زبان برنامه‌نویسی
کتاب حاضر سعی کرده است که منطق پیچیده ساختمان داده‌ها و الگوریتمهای نظیر آنها را که در برنامه‌نویسی کاربردی به‌کار می‌روند ساده کند. از آنجا که دانشجویان سیستمهای کامپیوتری اطلاعات معمولاً می‌توانند یک یا چند زبان برنامه‌نویسی مانند کوبول، پاسکال، فرترن، یا بیسیک را انتخاب کنند، این کتاب مثالهایی به زبان خاص را بجز معدودی در فصل اول در بر ندارد. همه الگوریتمها به وضوح با شبه‌برنامه شرح داده می‌شوند. منطق الگوریتمها بدون توجه به زبان انتخاب شده، ثابت می‌ماند. (استثناء در مواردی است که مربیانی زبان پاسکال را برای عملیات بازگشتی یا نشان‌دادن تفاوت بین ساختمانهای ایستا، نیمه پویا یا پویا انتخاب کنند). سازماندهی مطالب
فصلهای 2، 6، و 7 تأکید زیادی بر ساختمانهای داده‌ها در سازمان پرونده‌های ترتیبی، نمایه‌دار و مستقیم و سیستمهای مدیریت پایگاه داده‌ها دارند. موضوعاتی مانند درختها، شبکه‌های ساده و پیچیده، فهرستهای راهنما، پرونده‌های وارونه، و ISAM و VSAM به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و روابط آنها با یکدیگر شرح داده می‌شود.
فصل 3 از آرایه‌ها برای توضیح فنون مرتب کردن و جستجو استفاده می‌کند. آرایه‌ها برای بررسی کامل لیستهای پیوندی، توده‌ها، صفها، و صفهای دوطرفه در فصلهای 4 و5 بسط داده شده‌اند.
روش آموزش
داده‌های به‌کار رفته در مثالها همواره از یک فصل به فصل دیگر برده می‌شوند، تا دانشجویان بتوانند تفاوتها و شباهتهای میان انواع ساختمانهای داده‌ها را درک کنند. دانشجویان می‌آموزند که داده‌های یکسان را می‌توان به سادگی به منظور جور شدن به ساختمان جدیدی مورد مطالعه، تغییر شکل داد. مثالها به سادگی قابل فهم بوده و مربی در جو کلاس درس می‌تواند آنها را به سادگی بسط دهد.
تمرینات برنامه‌نویسی در پایان هر فصل براساس برنامه‌های فصل قبل بنا شده و درجهٔ سختی آنها افزایش می‌یابد. مربیان می‌توانند برنامه‌هایی را انتخاب کنند که مناسب سطح مهارت دانشجویی آنها باشد.
اهمیت ساختمان داده‌ها
درک قوی ساختمان داده‌ها برای موفقیت دانشجو در درسهای سیستمهای مدیریت پایگاه داده‌ها و تحلیل سیستمها، طراحی و پیاده‌سازی سیستمها اهمیت بسزایی دارد. استفاده از این کتاب در درس ساختمان داده‌ها در برنامه درسی سیستم‌های کامپیوتری اطلاعات مبنای استواری را برای مطالعه بیشتر سیستمهای کامپیوتری اطلاعات فراهم خواهد آورد. افزون بر این، مسلماً مهارتهای برنامه‌نویسی دانشجویان را افزایش می‌دهد و این‌را به نحوی انجام می‌دهد که امید‌وارم لذتبخش نیز باشد.
نشانی ناشر:
تهران- خیابان دکتر فاطمی- شماره‌ی 159
صندوق پستی: 14146

تلفن: 88961422

فاکس: 88956258

نشانی الکترونیکی: info@fatemi.ir

نظرات  ( 0 )  نظر امتيازات امتياز بده:
 
   
<<صفحه قبل  [1] [2] [3] [4] صفحه بعد>>
آرشيو کتاب   
جستجوي كتاب  
 
جستجو براي:  
جستجو در:  
افراد آنلاين: 73    بازديد امروز: 8    كل بازديدها: 102667
  صفحه اول | راهنماي سايت | آموزش | زنگ تفريح | مصاحبه | معرفي کتاب | مشاوره  
  مسابقه | اخبار | نظرات و پيشنهادات | پرسش و پاسخ علمي | درباره ما