فیزیك

مبانی و اصول اولیه
كمیت و انواع آن
یكاهای اندازه گیری
كمیت های اصلی و فرعی
تحلیل ابعادی
نمایش اعداد
تقریب
اندازه گیری
وسایل اندازه گیری
روشهای اندازه گیری
تخمین و برآورد
خطاهای اندازه گیری
گزارش علمی یك نتیجه
حساب برداری
كمیت های نرده ای و برداری
بردارها در فضای 2 بعدی
بردار مكان
مختصات قطبی
عملیات روی بردارها
ضرب عدد در بردار ، بردار یكه
جمع دو بردار
ضرب داخلی
بردار ها در فضای 3 بعدی
بردار مكان
ضرب خارجی در فضای 3 بعدی
دستگاه مختصات كروی
دستگاه مختصات استوانه ای
بردار های یكه در دستگاه های مختلف
عملیات های چندگانه
حساب دیفرانسیل و انتگرال
حساب تك متغیره
تابع
حد
مشتق
قواعد مشتق گیری
كاربردهایی از مشتق
انتگرال
روشهای انتگرال گیری
كاربردهای انتگرال
حساب چند متغیره
میدانهای اسكالر و برداری
مشتقهای پاره ای و قضایا
انتگرالهای چندگانه
مشتقها و نتگرال های مختلف میدان ها
گرادیان ( مشتق جهت دار )
آنالیز برداری
دیورژانس و لاپلاسین و قضیه آن
كرل و قضیه استوكس
چند اتحاد
دستگاه كروی
دستگاه استوانه ای
مقاطع مخروطی
اعداد مختلط
معادلات دیفرانسیل پر كاربرد
مقدمه
معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
معادلات خطی با ضرایب ثابت
سینماتیك
بردار مكان ، سرعت و شتاب
حركت های 2 بعدی
مختصات دكارتی
مختصات قطبی
مختصات قائم ، مماس
حركت های 3 بعدی
مختصات دكارتی
مختصات كروی
مختصات استوانه ای
دینامیك
مقدمه
قانون اول نیوتن
دستگاه مرجع لخت
دستگاه مرجع غیر لخت
اصل نسبیت گالیله
نقض نسبیت گالیله ( نسبیت انشتین )
نیرو چیست
رابطه نیرو و شتاب
جرم جسم
قانون دوم نیوتن به زبان نیرو
انواع نیرو در طبیعت
نیروهایی كه در طبیعت با آنها سر و كار داریم
نیروی وزن
نیروی اصطكاك
نیروی كشسانی
نیروی ارشمیدس
نیروی مقاومت محیط
كاربرد قانون دوم نیوتن و روش حل مسئله
نیروهای مجازی
قانون سوم نیوتن و كاربرد آن
حركت اجرام آسمانی
قانون جاذبه عمومی
تائید آزمایشگاهی قانون گرانش
میدان گرانش نزدیك زمین
حركت ماهواره ها
حركت ماه
قانون كپلر
دینامیك دورانی
انرژی جنبشی ناشی از حركت دورانی
لختی دورانی و محاسبه آن
گشتاور نیرو و معادله گشتاور
دینامیك دورانی اجسام صلب
تركیب حركت دورانی و انتقالی
تكانه زوایه ای
تكانه زاویه ای ذره
تكانه زاویه ای سیستم ذرات
تكانه زاویه ای و گشتاور
پایستگی تكانه زاویه ای
فرفره
انداره حركت
مفهوم اندازه حركت
قانون دوم نیوتن به زبان اندازه حركت
اندازه حركت یك مجموعه ذرات
قانون بقای اندازه حركت
مركز جرم
سیستمهای جرم متغیر
مفهوم ضربه
برخورد كشسان و غیركشسان
استاتیك ، گشتاور ، تعادل
نعادل
تعادل نیروها
گشتاور
تعادل گشتاور
مركز جرم و مركز ثقل
انواع تعادل
تعادل پایدار
تعادل ناپایدار
تعادل بی تفاوت
كار و انرژی
مفهوم كار - قضیه كار و انرژی
انرژی
انواع انرژی
انرژی پتانسیل و بقای انرژی
رابطه انرژی پتانسیل و نیرو
پتانسیل هایی كه می شناسیم
انرژی پتانسیل كشسانی
انرژی پتانسیل گرانشی
انرژی پتانسیل الكتریكی
كاربرد قانون بقای انرژی
توان و بازده
انواع مواد و خواص آنها
مقدمه
جامدات
جامدات بلورین
جامدات بی شكل
ذوب و انجماد
گرمای نهان ذوب
چگالی
چگالی مخلوط ها و آلیاژها
كشسانی جامدات
كشیدگی
برشی
خمشی
پیچشی
مایعات
خواص عمومی مایعات
فشار چیست
فشار در مایعات
اندازه گیری فشار
اصل پاسكال
لوله های مرتبط
ارشمیدس و چند مسئله
غوطه وری - شناوری
كشش سطحی
سطح آزاد مایعات
قانون برنولی
تبخیر
گرمای نهان تبخیر
گازها
تعاریف اولیه
فشار گازها
قانون شارل - گیلوساك
قانون بویل - ماریوت
قانون عمومی گازها
بخار اشباع و غیر اشباع
بستگی فشار بخار به دما
جوشیدن
گرمای نهان تبخیر
گرما و دما
تعریف گرما و دما
روش های دماسنجی
اثر گرما روی مواد
انبساط گرمایی جامدات و مایعات
انبساط طولی و سطحی
انبساط حجمی
تغییر دما و حالت مواد
ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه
گرمای نهان و گرما سنجی
انتقال گرما
همرفت
رسانش
تابش ( جسم سیاه )
ترمودینامیك
مقدمه
مفاهیم اولیه
معادلات حالت
كار
نمودار P - V
گرما
قانون اول ترمودینامیك
گاز كامل
قانون دوم ترمودینامیك
یخچال
ماشینهای گرمایی
الكتریسیته ساكن
منشا و خواص بار الكتریكی
رسانا ، نا رسانا ، نیم رسانا
القای الكتریسیته ساكن
قانون كولن
مجموع بار گسسته
مجموع بار پیوسته
میدان الكتریكی
میدان درون رسانا
رفتار رسانا در برار میدان الكتریكی
شار الكتریكی
تقارن
قانون گاوس
حل مساله با قانون گاوس
پتانسیل الكترواستاتیكی
سطوح هم پتانسیل
بار تصویری
انرژی پتانسیل الكتریكی
انرژی الكتریكی یك مجموعه
خازن
تعریف ها
ظرفیت خازن
انرژی درون خازن
دی الكتریك
جریان الكتریكی
تعریف جریان الكتریكی
مقاومت و مقاومت ویژه
قانون اهم - توان الكتریكی
مقاومت در مدار
قوانین كیرشهف
باتری ایده آل و واقعی
آمپر سنج - ولت سنج
گیت های منطقی
دیودها
گیت AND
گیت OR
گیت های دیگر
مدارهای RC
توان الكتریكی
مغناطیس
مقدمه
میدان مغناطیسی
خواص خطوط میدان مغناطیسی
نیروی وارد بر جریان الكتریكی از طرف میدان
نیروی وارد بر ذره باردار
سیلكترون
اثر هال
تولید میدان مغناطیسی
قانون بیو ساوار
تقارن ها
قانون آمپر
چند حالت معروف
انواع مواد مغناطیسی
نسبیت و مغناطیس
قانون القای فارادی
خود القایی
مدارهای دارای L
نور
مدل های توصیف نور
منابع نور
انتشار نور به خط راست
سایه و نیم سایه
كسوف و خسوف
بازتاب و قوانین بازتاب
آینه تخت
حركت نسبی آینه و جسم
آینه های متقاطع
چرخش آینه
آینه های كروی
آینه های كاو
آینه های كوژ
نورسنجی
انرژی تابشی ، شاردرخشانی
چشمه های نقطه ای نور
شدت درخشانی و تابندگی
قانون های تابندگی
یكاهای كمیت های نورسنجی
روشنایی چشمه ها
شكست نور
شكست
قوانین شكست
اصل فرما
عمق ظاهری و عمق واقعی
زاویه حد
منشور پاشنده
منشور بازتابان
عدسی ها
عدسی محدب ( كوژ )
عدسی مقعر ( كاو )
توان عدسی
ضریب شكست
رابطه بین سرعت نور و ضریب شكست
منشور
وسایل نوری
چشم
مجهز كردن چشم با وسایل نوری
ذره بین
میكروسكوپ
توان تفكیك میكروسكوپ
تلسكوپ
بزرگنمایی تلسكوپ
آزاد
 
|
|
|
|
© Copyright 2004, Roshd Olympiads Website, All rights reserved.