ریاضی

هندسه
ترسیم های هندسی
مكان هندسی
تشابه
مركز تشابه
تجانس
مثلث و ویژگی های آن
دایره محاطی و محیطی
میانه ها
نیمسازها
ارتفاع ها
خط اویلر
دایره 9 نقطه
قانون سینوس ها و كسینوس ها
قضیه استوارت
مثلث های عمودی
چهار ضلعیها
چهار ضلعیهای محاطی
قضیه بطلمیوس
خطوط همرس و نقاط بر یك استقامت
قضیه سوا
قضیه منلائوس
خط سیمسون
قضیه پاپوس
قضیه پاسكال
قضیه پروانه
قضیه دزارگ
ویژگی های دایره
قوت نقطه نسبت به دایره
محور اصلی دو دایره
دایره های متعامد
نقاط وارون
قطب و قطبی
تبدیلات هندسی
انتقال
نیم دور
تقارن محوری
دوران
هندسه برداری
تعاریف و خواص پایه بردارها
خط و تقسیم پاره خط
مركز ثقل مثلث
بردار و انتقال
ضرب داخلی بردارها
هم خطی
همرسی
ضرب خارجی
نابرابریهای هندسه برداری
تعیین مكان هندسی
هندسه اعداد مختلط
اعداد مختلط
zبار
نرم یا مدول
معادله های درجه دوم
رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط
نابرابری مثلثی
نمای مختلط
صفحه مختلط
قضیه دموار
ریشه n ام واحد
عنصر های اساسی هندسه
نقطه
خط
زاویه
توازی
تعامد
پاره خط و تقسیم پاره خط
تشابه مثلث ها
دایره نقطه تماس و خط مماس
هم خط بودن
مثلث و اجزای آن
مثلث متساوی الساقین
مثلث قائم الزاویه
مثلث متساوی الاضلاع
مركز دایره محیطی
پای میانه
پای نیمساز
مركز دایره محاطی
مركز ثقل
مركز ارتفاعی
پای ارتفاع
تبدیلات هندسی
انتقال
دوران
تقارن و بازتاب
تجانس
تجانس مارپیچی
چهار ضلعیها وn ضلعیها
متوازی الضلاع
چهار ضلعیهای محاطی
چهار ضلعیهای محیطی
هم خط بودن و هم دایره بودن
بردار ها در صفحه اعداد مختلط
دوران بردارها
تجانس مارپیچی بردارها
قضایای هندسی
قضیه بطلمیوس- اویلر
قضیه كلیفرد
دایره 9 نقطه
خط سیسمن
تعمیم های قضیه سیمسون
قضیه های كانتور
قضیه فویر باخ
قضیه مورلی
تبدیلهای موبیوس
تصویر گنجنگاشتی
تبدیلهای موبیوس
نسبت های نا همساز
اصل تقارن
یك جفت دایره
دسته دایره ها
نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس
انعكاس
الگوی پوانكاره برای هندسه تا اقلیدسی
تبدیلهای آفین و تصویری
هندسه تصویری
تصویر موازی یك صفحه بر یك صفحه
تصویر مركزی یك صفحه بر یك صفحه
تصویر مركزی كه یك دایره را به دایره بدل می كند
قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی
تبدیل تصویری یك خط و یك دایره
قطبی معكوس
دایره مزدوج یك مثلث
مقطعهای مخروطی
كانون ها و خطهای هادی
صفحه تصویری
مقطعهای مخروطی مركز دار
تصویر جسم نمایی و تصویر مركزی
هندسه نوین
قطب و خط قطبی نسبت به یك مثلث
هندسه توموان
دایره های آپولونیوسی
خطوط هم زاویه
هندسه بروكار
دایره های تاكر
قطب ارتفاعی
هندسه انعكاسی
جفت نقطه های جداساز
نسبت نا همساز
انعكاس
انعكاس در صفحه
دایره های عمود بر هم
قضیه فویر باخ
دسته دایره ها
انحراف انعكاسی
تابع های هذلولوی
هندسه نا اقلیدسی
هندسه نا اقلیدسی لباچفسكی
افكنشی
گروه تبدیلهای تصویری
قضیه دزارگ
تعریف و اثبات ناوردایی
كاربرد در چهارضلعی كامل
نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
عناصر ایده آل و تصویر كردن
نسبت نا همسازی كه شامل عناصری در بی نهایت است
كاربرد در قضیه پاسكال
كاربرد در قضیه بریانشن
دو گانی
نمایش تحلیلی
مختصات همگن
ترسیم با خط كش تنها
هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
قضیه های كلی پاسكال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
هذلولیوار
روش اصل موضوعی
هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
هندسه و واقعیت
مدل پوانكاره
هندسه بیضوی یا ریمانی
ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
مقدمه
اثبات های امكان ناپذیری و جبر
ترسیم های هندسی بنیادی
ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
چند ضلعی های منتظم
مساله آپولونیوس
عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
نظریه كلی
همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
حل ناپذیری سه مساله یونانی
تضعیف مكعب
قضیه ای درباره معادله درجه سوم
تثلیث زاویه
هفت ضلعی منتظم
توضیحی درباره مساله تربیع دایره
روشهای گوناگون ترسیم
توضیات كلی
ویژگی های انعكاس
ترسیم هندسی نقطه های منعكس
نصف كردن پاره خط با پرگار تنها
ترسیم های ماسكرونی با پرگار تنها
یك ترسیم كلاسیك برای تضعیف مكعب
محدودیت ابزارهای مكانیكی خمهای مكانیكی
عاكسهای پوسیله و هارت
انعكاس های مكرر
استقرا در هندسه
نابرابری هندسی
میانگین های حسابی و هندسی
قضیه های برابر محیطی
ماكسیمم و مینیمم
قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
كوشش اشتاینر
چگونگی دستیابی به راه حل یك مسئله
روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی
روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه
روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای
بررسی فشرده ی مساله های مكان هندسی و مساله های ترسیمی
مساله های گوناگون
 
|
|
|
|
© Copyright 2004, Roshd Olympiads Website, All rights reserved.