زیست شناسی

ژنتیك
معرفی
معرفی علم ژنتیك
مگس سركه و باكتری روده ای
معرفی ژنتیك كلاسیك
معرفی ژنتیك مولكولی
معرفی ژنتیك تكاملی
ژنتیك كلاسیك
قوانین مندل
سرآغاز
آزمایش های مندل
چه كسی قوانین مندل را دوباره كشف كرد
بخش هایی از قوانین اصلی مندل
اصل جدا شدن
آزمودن اصل جدا شدن
الگوهای غیر غالب و مغلوبی
نامگذاری
الل های چندگانه
جور شدن مستقل
قانون جور شدن مستقل
آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
آیا مندل تقلب كرد ؟
برهمكنش ژنتیكی
اپیستازی
مكانیسم های اپیستازی
نظریه یك ژن - یك آنزیم
میتوز و میوز
كروموزومها
میتوز
میوز
میوز در جانوران
آمار و احتمال
احتمال
كاربرد قانون ها
آمار
مجذور كای
شكست در رد فرضیه
سیتو ژنتیك
تنوع در ساختار كروموزومها
واژگونی
شكست در كروموزومهای غیر هترولوگ
تنوع در تعداد كروموزومها
انیوپلوئیدی در انسان
XXY
یوپلوئیدی
واژگونی در سیر تكاملی
ژنتیك جنسیت
تعیین جنسیت
تعادل ژنی در مگس سركه
تعیین جنسیت در انسان
پیوستگی جنسی
عدم تقارن
ژنتیك انسانی و شجر نامه
وراثت وابسته به جنس و اتوزومی
پیوستگی در پروكاریوت ها
تعیین نقشه در پروكاریوت هاو ویروس ها
ویروس ها
روشهای كشت
فتوتیپ های باكتری
مقاومت و حساسیت
فرایندهای جنسی در باكتری و ویروس
ترانسفورماسیون
Conjugation
فاكتور F
Interrupted mating
تعیین نقشه و Conjugation
چرخه حیات باكتروفاژها
لیزوژنی
ترانس داكسیون عمومی
Cotransduction
ژنتیك مولكولی
ساختمان DNA و RNA
ساختمان DNA
اشكال تاتومری بازهای آلی
ساختمان DNA تك رشته ای متراكم است
اشكال دیگر DNA راستگرد
متیله شدن C و A پس از ورود به DNA
باز شدن مارپیچ در اثر دخول مولكولهای حلقوی مسطح
تشكیل ابرمارپیچ در DNA حلقوی
DNA سلول به صورت ابر مارپیچ پروتئین دار است
آنزیم های توپوایزومراز
DNA طویل ، در طول خود شامل مناطق ابرمارپیچی است
متیله شدن ، مصونیت در برابر آنزیم محدود كننده
اتصال قطعات DNA و DNA نوتركیب
اهمیت بسیاری از ردیفهای پالیندرم نامعلوم است
خلاصه
همانندسازی
همانند سازی DNA
نقش دناتوره شدن جزئی DNA
طویل شدن زنجیره ها در دو جهت
3 نوع DNA پلیمراز در كلی باسیل
پروتئین های SSB
DNA پلیمراز از 7 رشته پلی پپتید تشكیل شده است
ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی
تكمیل انتهای مولكول DNA خطی
حلقه های چرخان و سایر روش ها
سنتز رشته حلقوی+ از فرم همانند سازی حلقوی فاژی
تنظیم همانند سازی DNA
خلاصه
نوتركیبی مولكولی
نوتركیبی مولكولی
نوتركیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها
پروتئین Rec A
در عمل نوتركیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند
پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود
آنزیم Rec BC تاب DNA را باز می كند
در نقطه تلاقی همواره نوتركیبی متعادل صورت نمی گیرد
نوتركیبی سبب ترمیم DNA می شود
اختصاصی بودن جایگاه نوتركیبی ، بازآرایی دقیق
نوتركیبی جایگاه های ویژه ، تنظیم بیان ژن
ترانسپوزانها عامل ژنهای كنترل كننده جابجائی خود هستند
چگونگی حركت ترانسپوزانها
خلاصه
جهش و ترمیم
جهش پذیری و ترمیم DNA
موتاتورها
اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی
لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست
اندونوكلئاز UvrABC
چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را كنترل می كند
ژنهای SOS
عوامل جهش زا و تشخیص آنها
خلاصه
تجلی ژن
Gene expression
جهش یافته های اپران lac
Catabolite repression
اپران trp
attenuation
چرخه اپتیك و لیزوژنیك
رونوشت اولیه و نهایی
lysogenic versus lytic response
عناصر ژنتیكی متحرك
Composite elements
تاثیرات transposition بر روی فنوتیپ و ژئوتیپ
سایر سیستم های كنترل رونویسی
كنترل ترجمه
post_translational control
تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باكتریها
سنتز بعضی پروتئین ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی گیرد
روشهای مهم شناسایی جایگاه اتصال به DNA
سدكننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند
فقدان یك اپراتور منجر به سنتز دائمی یك پروتئین می شود
CAP اتصال DNA پلیمراز به پروموتر lac را كنترل می كند
پروتئین C آرابینوز دارای 2 نقش فعال كننده و سد كننده است
ژنهای شوك حرارتی و فاكتور سیگمای مخصوص
تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
سنتر rnaوپروتئین در باكتری همزمان است
پروتئین هایی كه از یك mRNA واحد ساخته می شوند
در ترجمه Tn10 ، یك RNA كوچك رپرسور است
سنتز فاكتور ختم RF2 در مرحله ختم ترجمه
آلامورنها
خلاصه
تنظیم تجلی در یوكاریوت ها
كروموزمهای یوكاریوتی
كروموزمهای یوكاریوتی II
نوكلئوپروتئین
ساختارهای مرتبه بالاتر كروماتین
chomosomal banding
سانترومرها و تلومرها
نواحی تكراری
DNA با تكرار متوسط
خانواده ژن گلوبین
رونویسی
سنتز پروتئین
نقش RNA در سنتز پروتئین
هر مولكول tRNA از 75 نوكلئوتید تشكیل شده
tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند
آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز
تشكیل AA~tRNA بسیار دقیق است
RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیكی نیست
اشكال سنجاق سری در تكلمل حفظ شده اند
قسمتهای مجزای ریبوزوم در لوله آزمایش
مولكولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند
طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند
پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند
فاكتور های شروع
جهت خواندن mRNA ها
حركت mRNA بر روی ریبوزوم
شرایطی كه tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد
پروتئین هایی كه قرار است به جای معینی صادر شوند
متدهای پیشرفته مطالعه ساختمان ریبوزوم
خلاصه
رمز ژن
رمز ژن ( مقدمه )
پلی U ، پلی فنیل آلانین می سازد
نظم در ساختار كدون
وابل در آنتی كدون
فراوانی RNA ناقل و میزان استفاده در كدون
AUG و GUG
موتاسیون های سوپرسور
سوپرسورهای بی معنی
موتاسیون های تغییر قاب
رمزها همه گیر هستند
علائم و ژن های بر هم منطبق شده
تكامل رمزها
خلاصه
ژنتیك تكاملی
ژنتیك جمعیت
صفات كمی
location of polygens
Covariance , correlation of regression
وراثت پذیری
محاسبه وراثت پذیری
وراثت كمی در انسان
تعادل هاردی واینبرگ
ژنتیك جمعیت
عدم وجود جهش و مهاجرت
Generation time
تعمیم تعادل هاردی واینبرگ
NonRandom - mating
Increased homozygosity from Inbreeding
Path diagram rules
 
|
|
|
|
© Copyright 2004, Roshd Olympiads Website, All rights reserved.